من هندوانه هستم

خواص هندوانهخواص هندوانه


دشمن فشار خونم. در پوستم خواص بسيارى نهفته است. اگر مرا با سكنجبين بخوريد، با يرقان مبارزه كرده ايد. هرگز مرا ناشتا نخوريد. مرباى پوستم مبارز سرسخت نفخ معده است. من با اينكه بيش از دو هزار سال است به ايران مهاجرت كرده و در اين سرزمين پر بركت پرورش يافته ام، معذلك هنوز ايرانيان مرا هندو دانسته و هندوانه مى خوانند، در كتاب هاى پزشكى قديم مرا خربوزه هندى و حب الحجاز لقب داده اند و به اين ترتيب معلوم نيست كه مرا هندى يا عرب مى دانند.

حقيقت امر اين است كه تخمه مرا از حجاز به ايران آورده اند، ولى همانطور كه امروز هر ميوه يا سبزى تازه واردى را مردم فرنگى مى دانند، و يك لقب فرنگى مثل گوجه فرنگى - هويج فرنگى - انگور فرنگى - جعفرى فرنگى و كاهو فرنگى به آنها مى دهند، در سابق هم كه فرنگ وجود نداشت و هندوستان سرزمين عجايب بود ميوه اى كه تازه وارد ايران مى شد، آنرا هندى مى دانستند و يك عنوان هندى به او مى دادند در فرهنگ عربى مرا دابوقه و اعراب حجاز حب حب مى خوانند.

من داراى آب زياد بوده، خنك، مسكن التهاب و فشار خون و برطرف كننده عطش زياد هستم، ادرار را زياد مى كنم و سازنده خون و صالح رقيق هستم بهترين درمان حصبه بوده و در اين راه شهرت دارم، ولى چون سلولز زياد داشته و دير هضم و نفاخ هستم، اين دسته از بيماران نمى توانند از گوشت من استفاده كنند. براى آنها كه روده هايشان مجروح است، توليد نفخ خطرناك است، لذا به اين دسته از بيماران توصيه شده است كه آب مرا گرفته صاف كرده و با كمى شير خشت مخلوط نموده و نوش جان نمايند تا به اين ترتيب هم تبريد كرده و هم دچار نفخ و ناراحتى معده و روده نشوند.

اشخاصى كه معده و روده هايشان تنبل شده و نمى توانند گوشت مرا به آسانى هضم نمايند آنها هم مى توانند به اين دستور عمل نمايند، و يكى ديگر از طرق جلوگيرى از نفخ خوردن مرباى پوست من است و در اينجا بد نيست كه شما را به يكى ديگر از اسرار طبيعت آشنا سازم، ما ميوه ها كه خوراك اصلى انسان هستيم، در برابر منافع سرشارى كه داريم گاهگاهى عوارضى نيز از خوردن ما متوجه شما خواهد شد، ولى دستگاه آفرينش غالبا داروى اين عوارض را در قسمتى ديگر از بدن ما قرار داده است، چنانچه اگر كسى در اثر خوردن پوست برنج سفيد كرده، مبتلا به مرض برى برى شود مى تواند اين بيمارى را با خوردن پوست برنج بر طرف كند، نفخ حاصله از بعضى از ميوه ها هم درمانش در پوست آنها است. چنانچه اگر خيار را با پوست بخوريد، مبتلا به نفخ معده نخواهيد شد، خوردن مرباى پوست من هم نفخ را از بين ميبرد. خوردن زردآلو با هسته نيز به همين منظور توصيه شده است.

در گذشته، از پوست من خورش پوست هندوانه نيز درست مى كردند، و يكى از غذاهاى مخصوص اعيان و اشراف بود، ولى متاسفانه اين روزها به كلى منسوخ شده است. خوردن آب يا گوشت من با سكنجبين جهت درمان يرقان و سنگ هاى صفراوى مفيد است. خوردن من ناشتا خصوصا در هواى گرم موقعى كه عطش غلبه كرده است چندان خوب نيست و بهتر است مرا بعد از صرف غذا ميل نمايند.

ما هندوانه ها با اينكه انواع و اقسام داريم، و رسيده ما به رنگ قرمز و زرد جلوه گرى مى كند، معذلك با هم فرق اساسى نداريم و اختلاف ما بيشتر مربوط به طرز كشت ما است، كوچكى و بزرگى ما هم مربوط به نوع خاكى است كه ما را در آن مى كارند، ما را معمولا به صورت ديم و آبى مى كارند. تخمه ديمى ما قرمز و تخمه آبى ما سياه و يا خط دار است.

براى اينكه ما را بطور ديم بكارند، معمولا تخمه ما را در مجاور ريشه گون قرار مى دهند تا بتوانيم از آبى كه آن ريشه از اعماق زمين مى كشد استفاده نماييم و همين امر سبب شده است كه نوع ديمى ما مفيدتر گردد. محصول آبى ما خيلى درشت تر و بزرگ تر از ديمى مى شود.

در بيرجند و بجنورد و ساير نواحى خراسان، هندوانه هاى كوچكى به عمل مى آيد كه فوق العاده شيرين است و اهالى آب آنها را غليظ كرده، به صورت شيره در مى آورند، اين نوع شيره فوق العاده خنك و مفيد است. هندوانه كال و بته مرده، دير هضم تر و نفاخ تر است و در بعضى از معده ها حتى با كمك مسهل هم به آسانى هضم نمى شود.


نام كتاب: زبان خوراكي ها
نويسنده: دكتر عباد الدين جزايری
جلد اول

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.