خواص خرماخواص خرما


اسم من خرما است

من در هر مرحله، از شكوفه تا رسيدن، داراى خواص گوناگون هستم. شكوفه من مقوى جسم و روح است. گل من پس از شكفتن التهاب خون را تسكين مى دهد و خودم براى امراض عفونى مفيد بوده، قوه بينايى، شنوايى، درد مفاصل و سياتيك را درمان مى نمايم.

در من هزاران خاصيت وجود دارد كه يكى از آن ها، دشمنى و مبارزه با سرطان است!

اسم من خرما است. در فارسى به درخت من خرما بن و درخت خرما گويند و اعراب به خرما تمر و به درخت آن نخل گويند و اين همان درختى است كه حضرت عيسى در زير سايه آن از مادر متولد شدند و خداوند به حضرت مريم امر فرمودند تا از ميوه من بخورد.

درخت من معمولا در جايى ميوه مى دهد كه سرش در آتش و پايش در آب باشد. چه آفتاب سوزان و آب فراوان براى من ضرورت دارد. در ايران در بم - بلوچستان - اهواز - آبادان - جهرم - قصرشيرين و خرمشهر به عمل مى آيم. اقسام زياد دارم كه فرق آنها در كوچكى و بزرگى و شكل ميوه است و بهترين محصول من مضافتى كرمان و بلوچستان است.

درخت من نر و ماده دارد. درخت نر ميوه نمى دهد، فقط شكوفه مى نمايد و يكى از عجايب ايران يك درخت خرماى نر در بلوچستان مى باشد كه 45 متر قامت دارد. شكوفه درخت من معمولا در محفظه اى است به شكل ماهى كه سر و ته آن باريك و ميان آن پهن و ضخيم است. به غلاف اين محفظه در فارسى نارونه و در عربى كفرى گويند و چون اين غلاف بشكفد، در وسط آن ماده اى شبيه پشمك سفيد رنگ ظاهر مى شود كه به آن اعراب طلع گويند و داراى دانه است كوچكتر از گندم كه خرماكاران آنها را برداشته در 
وسط شكوفه ى ماده مى گذارند تا ميوه آن شيرين و شاداب شود، و در غير اين صورت، ميوه آن نرك شده و قبل از رسيدن گنديده و از بين مى رود. طبق مطالعات نويسنده ى زبان خوراكيها، با اين ميوه هاى سبز نرك مى توان مربا و ترشى درست كرد. و از منافع آن بهره مند شد. ميوه من از موقع شكوفه كردن تا رسيدن هفت مرحله دارد كه هر يك داراى اسامى مختلف و گوناگون است و اكنون اجازه فرمائيد كه آنها را يكى پس از ديگرى خود را به شما معرفى نمايند.

كفرى
من پوست شكوفه خرماى نر هستم . فارسى من غنچه خرما است و اهالى شيراز به من نارونه گويند. من وقتى كهنه شوم ، رنگم سرخ مى شود و خواص خود را از دست مى دهم - من مقوى جسم و روح هستم و قلب و دماغ را جلا مى دهم و از دوستان كبد مى باشم. كوبيده ى من قابض اسهال است، ماليدن آن به دندان باعث تقويت لثه مى شود و از پيوره و چرك و خون جلوگيرى مى كند، مقدار خوراك من ده گرم است كه به صورت جوشانده و گرد مى توان از من استفاده كرد و چون نيم كيلو كوبيده مرا در يك ليتر آب بجوشانيد تا نصف شود بعد هموزن آن شكر افزوده ، به قوام آورند معجونى بدست مى آيد كه جهت تقويت معده و ثقل سرد و مسموميت غذايى نافع است و عرق من كه مانند گلاب گرفته مى شود، با عطر خوبى كه دارد قابض و مقوى شكم بوده و اسهال و پيچش معده را تسكين مى دهد و روغن من، كه پس از رسيدن با مواد وسط آن نيم كوب كرده با مساوى آن روغن زيتون مخلوط نموده ، سه چهار روز، روزى چند بار آنرا به هم زده و يكنواخت سازند داروى خوبى براى زخم معده و سر درد است و ماليدن آن مقوى مو بوده و از ريزش آن جلوگيرى مى كند.

طلع
من مغز شكوفه ى درخت خرما هستم كه پس از شكفتن كفرى از آن خارج مى شوم. به شكل پشمك بوده و دانه هايى كوچكتر از گندم دارم. به اين دانه ها در فارسى غوره خرما و به گرد آن كش و عده اى هم پنير خرما گويند و عربى آن دقيق النخل است. من مقوى معده و جمع كننده آن هستم. حرارت و التهاب خون را تسكين مى دهم و از فشار آن مى كاهم و خوردن من به قدر سه گرم و نيم تشنگى را برطرف مى سازد و براى جلوگيرى از خونريزى مخصوصا خونريزى ريوى نافع است. من دير هضم مى باشم و زياده روى در خوردن من باعث قولنج و ايجاد سنگ كليه است. 

بلخ
من ميوه سبز نرسيده ى خرما هستم. رنگ من سبز و مزه ام گس است. من به شرطى شيرين مى شوم و پا به مراحل بعدى مى گذارم كه مرا تلقيح كرده باشند. يعنى از دانه هاى شكوفه نر گرفته و در وسط شكوفه ماده گذاشته باشند و الا نرك بوده و قبل از رسيدن گنديده و از بين ميروم. شما مى توانيد با اين نرك ها ترشى و مربا بسازيد و از منافع آن و طعم لذيذى كه پيدا مى كند استفاده كنيد. من داراى عطر مخصوص و ويتامين هاى ث و اى هستم و مقدار زيادى تانن دارم . از دوستان كبد بوده، از خونريزى لثه و معده جلوگيرى مى كنم. قى و اسهال را درمان مى نمايم. ضماد من ضد جراحات، خوشبو كننده عرق بدن بوده و از عرق كردن زياد جلوگيرى مى نمايد. جويدن من مقوى لثه بوده و نوشيدن جوشانده من براى درمان جذام توصيه شده است. من براى ريه و سينه خوب نيستم و توليد خلط مى نمايم . من يكى از تركيبات مواد خوشبوكننده هستم و چون مرا با آبغوره بجوشانند تا غليظ شوم و آنرا در چشم سرمه نمايند، جهت معالجه تراخم و آبريزش چشم و سرخى پلك آن مفيد مى باشم.

اخلال و بسر
در مرحله سوم به ما اخلال و در مرحله چهارم بسر گويند و فارسى ما خرما خرك است . مقوى معده و بالا برنده ى حرارت بدن هستيم . از شكم روش و خونريزى آن جلوگيرى مى كنيم و براى بواسير تجويز شده ايم.
جويدن ما لثه را محكم مى كند و از امراض عفونى لثه و دندان جلوگيرى مى نمايد. دير هضم و مولدخلط هستيم. مخصوصا اگر ميوه درخت خرما در اثر فصل سرما در اين مراحل مانده باشد. از شكم روش جلوگيرى كرده و توليد يبوست مى كند.

خرماى سنگ شكن
من مرحله پنجم ميوه خرما هستم. فارسى من خرماى سنگ شكن است . اهالى شيراز به من قسبك و اعراب به من قسب گويند. من خرماى خشك نرسيده هستم كه هنوز كاملا نرم و شيرين نشده ام و رنگم زرد تيره است . مسكن عطش و قطع كننده اسهال بوده و قدرت غذايى زيادى ندارم و بقيه ى خواص خرما در من جمع است و كمى دير هضم مى باشم.

خرماى رسيده
مرحله ششم ميوه درخت خرما خرماى تازه است كه اعراب به آن رطب گويند و چون در روى درختان در آفتاب خشك شوم، به آن خرماى خشك و اعراب به آن تمر گويند، نسبت رطب به تمر نسبت انگور به كشمش است. ما كثيرالغذا و خونساز هستيم، براى اشخاص ضعيف المزاج - لاغر - فالج و لقوه اى مفيد مى باشم. سرشار از ويتامين هاى آ - ب و اى هستيم و كمى هم ويتامين ث داريم. ما داراى مواد فندق، مواد سفيده اى و چند تركيب دارويى هستيم كه يكى از آنها شبيه كورتن است  كورتن ترشح غده فوق كليه است، يكى از داروهاى قيمتى است كه اخيراكشف شده و درمان كليه ى التهابات و امراض عفونى است و از ريزش مو جلوگيرى مى نمايد. يكى از داروهاى خوش ظاهر و بدباطن است و براى مبتلايان به مرض قند خوب نيست ولى كورتنى كه در من جمع است، يك هورمون گياهى مفيد و طبيعى بوده هيچگونه ضررى ندارد، التهابات را تسكين مى دهم و از ريزش مو جلوگيرى مى كنم - براى امراض عفونى سود بخش بوده و به علت داشتن منيزيم ترمز سرطان مى باشم، من اشخاص لاغر را چاق ميكنم و درد كمر را تسكين مى دهم. قوه بينايى و شنوايى را تقويت مى كنم. درمان درد مفاصل و سياتيك مى باشم. در شهرهايى كه درخت من ميوه ثقل و امراض سوداوى است و ممكن است باعث گرفتگى كبد و طحال شده، فشار خون را بالا برد و در دهان توليد جوش و درد دندان نمايد و سبب پوسيدگى و كرم خوردن دندان شود، خوردن من با ماست و جويدن تلخون از عوارض خرما مى كاهد. من داراى فلزات معدنى مثل فسفر - كلسيم - آهن - يد و منيزيم هستم. كسانى كه خرما زياد مى خورند، سرطان نمى گيرند و فرزند پسر بيش از دختر دارند. جوشانده ى من براى زكام و گلو درد و امراض عفونى ريه مفيد است. اهالى بلوچستان كه خرما زياد مى خورند هرگز امراض بزرگ نمى گيرند.

هسته خرما
من هسته ى خرما هستم ، جوشانده ى من جهت سنگ كليه و مثانه مفيد است. آرد من اسهال مزمن را درمان مى كند و از شكم روش جلوگيرى مى نمايد، مخصوصا تنقيه حريره ى آن، پاشيدن اين آرد روى زخمهاى چركى، سبب خشك كردن آنها است . جوشانده ى آرد من بطور شستشو و زخمهاى چركى را درمان مى كند و شستن چشم با آن از ريزش اشك و فشار چشم جلوگيرى مى نمايد.

نام كتاب: زبان خوراكي ها
نويسنده: دكتر عباد الدين جزايری
جلد اول

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.