دوچرخه ام کجاست؟، مقالات ادبي، سايت رسمي مجيد اخشابي، مقالات موضوعي، مقالات، ادبيات فارسي، مقاله هاي ادبي Keywords: Where is my bike?, Literary essays, official website Akhshabi M., thematic essays, articles, English literature, literary essay
دوچرخه ام کجاست؟
آن روز بعدازظهر محمد و چند نفر از بچه های محل طبق قراری که قبلا با هم گذاشته بودند، توی زمین بازی پارک سر کوچه جمع شده بودند تا فوتبال بازی کنند. آنها از قبل یارکشی هم کرده و بازیکنان هر تیم مشخص بود و حالا می خواستند بازی را شروع کنند، اما هنوز یکی از بچه ها نیامده بود و باید صبر می کردند...چند دقیقه ای که انتظار کشیدند هر کسی پیشنهادی داد؛ یکی گفت​ برویم دنبالش، دیگری می گفت تیمی که یارش نیامده با یک بازیکن کمتر بازی کند و...

اما هیچ کدام از راه حل ها به نظرشان خوب نبود و به این نتیجه رسیدند که باز هم کمی صبر کنند، بنابراین هر کدام گوشه ای نشستند و منتظر ماندند.

محمد همین طور که نشسته بود و به اطرافش نگاه می کرد یک دفعه چشمش به یکی از همکلاسی هایش افتاد که با دوچرخه مشغول بازی کردن بود.

ناگهان فکری به نظرش رسید و از جایش بلند شد و به بقیه بچه ها گفت که الان برمی گردد و بعد به طرف همکلاسی​اش رفت و او را صدا زد.

محمد از مرتضی خواست که بیاید و با هم فوتبال بازی کنند، اما او مخالفت کرد و گفت چون با دوچرخه برادرم آمده ام نمی توانم، ولی محمد بازهم اصرار کرد و برایش گفت که یکی از بچه ها نیامده و ممکن است بازیشان به هم بخورد و هر طوری بود همکلاسی​اش را راضی کرد و با خودش به زمین بازی آورد. وقتی رسیدند محمد به بچه ها گفت که دوستش حاضر است با آنها بازی کند، اما کمی نگران دوچرخه اش است، چون پیش او امانت است و بچه ها که از آمدن او و این که می توانستند بازی کنند خوشحال بودند، گفتند که دوچرخه را کنار زمین بازی بگذارد و همگی مواظبش هستند؛ اما مرتضی که هنوز کمی دل نگران بود، از بچه ها خواست که توی دروازه بایستد تا حواسش بیشتر به دوچرخه باشد و بالاخره بعد از تمام این ماجراها بازی شروع شد.

مرتضی همان طور که دروازه بانی می کرد، هر چند دقیقه یک بار نگاهی هم به دوچرخه می انداخت. بازی خیلی گرم شده بود و تمام حواس بچه ها به توپ و دروازه حریف بود و هر تیمی سعی می کرد گلی بزند. مرتضی هم مثل بقیه غرق در بازی بود و تلاش می کرد که گل نخورد. چند دقیقه ای به همین صورت گذشت که یک دفعه به یاد دوچرخه اش افتاد و یک لحظه سرش را به آن سمت چرخاند تا ببیند دوچرخه در چه وضعی است، اما با تعجب دید که سر جایش نیست. از دیدن جای خالی دوچرخه خشکش زد و نمی توانست چیزی بگوید و از شدت ناراحتی روی زانوهایش نشست و دستش را روی صورتش گذاشت و بعد ازچند لحظه بلند فریاد زد: دوچرخه... .

او طوری داد زد که همه بچه ها متوجه شدند و دست از بازی کشیدند و به او نگاه کردند. محمد سریع به طرف او آمد وبا نگرانی پرسید: چی شده؟!

و مرتضی هم با دست به سمت دوچرخه اشاره کرد و با صدایی لرزان گفت: دوچرخه کجاس؟، بدبخت شدم...

بچه ها به محلی که دو​چرخه را آنجا گذاشته بودند نگاه کردند و ازنبود آن حسابی جا خوردند. محمد که خودش هم بدجوری ناراحت بود، سعی کرد کمی مرتضی را دلداری بدهد و به او گفت که نگران نباشد همه باهم می گردیم و پیدایش می کنیم.

بچه ها همگی ساکت بودند و مرتضی هم همان طور هاج و واج روی زمین نشسته بود و حرفی نمی زد که دوباره محمد گفت: زود باشید، بهتره که بریم همه جای پارک را بگردیم، هر کسی دوچرخه رو برداشته همین جاهاس.

با این حرف، بچه ها کمی انرژی گرفتند و همگی موافقت کردند که جستجو بهترین راه حل است و مرتضی را هم راضی کردند که با هم این کار را انجام بدهند و او هم با این که ناامید بود از جایش بلند شد تا همراه بقیه دنبال دوچرخه بگردد.

اما هنوز حرکت نکرده بودند که یکی از بچه ها فریاد زد: اوناهاش، اون جاس!؟

همه بچه ها با تعجب به جایی که او با دست نشان می داد نگاه کردند. چیزی را که می دیدند باورشان نمی شد؛ یک بچه کوچولو داشت دوچرخه را می آورد و چون نمی توانست سوارش بشود از فرمانش گرفته بود و بسختی آن را حرکت می داد و به هیچ کس هم توجهی نداشت. همگی از دیدن این صحنه به خنده افتادند و محمد که از همه خوشحال تر بود رو به مرتضی کرد و گفت: بفرما؛ اینم دزد دوچرخه که خودش با پای خودش برگشته تا پسش بده، برو بگیرش.

و در میان خنده بچه ها مرتضی هم با خوشحالی رفت تا دوچرخه را از بچه فسقلی پس بگیرد.رضا بهنامبه همت: مريم پورمحمدي
مسؤول ارشد سايت
مسؤول انجمن آموزشگاه ادبيات
اختصاصي‌هاي سايت (دانلود برنامه ها، عكسها و پوسترها، مصاحبه‌هاي مجيد اخشابي)
گرافيك
فتوشاپ
پرسش و پاسخ های مرتبط با انجمنها
معرفی عوامل و دست اندرکاران سایت
ايميل: zendegi_khazan@yahoo.com
شناسه ياهو: zendegi_khazan
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.