نت خوانی و اجرانت خوانی و اجرا


از نکاتی که در اجرای صحیح تر قطعات یاریگر نوازندگان است، نت خوانی آنهاست. در اغلب اوقات نوازندگان تمایلی به نت خوانی موسیقی مورد اجرا در دوره ای که سرگرم تمرین آن هستند، ندارند.
از نکاتی که در اجرای صحیح تر قطعات یاریگر نوازندگان است، نت خوانی آنهاست. در اغلب اوقات نوازندگان تمایلی به نت خوانی موسیقی مورد اجرا در دوره ای که سرگرم تمرین آن هستند، ندارند. از ریتم افتادن های غیر ارادی جملات، آکسان دادنهای بی مورد به بعضی از نتها ، عدم شناسایی موتیفهای مختلف و جمع بندی نکردن آنها، کشیدن بیش از اندازه یک نت، به سرعت نرسیدن موسقی و بسیاری از موارد اینچنینی که در زیر شرح آن می آید با نت خوانی قابل برطرف شدن است.

برای نوازنده ای که قطعه ای در سطح تکنیک خود تمرین می کند، بهره گیری از نت خوانی راهی است که او را قادر خواهد ساخت تا بسیاری از نواقص کار خود را برطرف کند.
یکی از مواردی که باعث رویگردانی از این مورد است عدم توانایی نوازندگان در سلفژ نتهاست، ولی این مسئله نباید باعث شود تا نتوانیم از نت خوانی و فوایدش بهره گیری کنیم، حتی اگر توانایی در سلفژ موسیقی را نداریم با یک صدا خواندن تمامی نتها باز هم می تواند تمرین مفیدی باشد.

کنترل تمامی رفتار اجرایی ما و نواختنمان از ذهن سرچشمه میگیرد و تمرینهای یک نوازنده صرفاً فیزیکی و با ساز نیست، تمرین فیزیکی و با ساز که همراه با تمرین ذهنی گردد نوازنده را تواناتر و اجرا را بی نقص تر می سازد.

در هنگام نواختن بسیار پیش می آید جملاتی را به طور ناخودآگاهانه از ریتم خارج ساخته، تندتر یا کندتر می نوازیم و خود متوجه آن نیستیم (البته این مورد با از ریتم انداختنهای ارادی متفاوت بوده و نباید اشتباه گرفته شود) گاهی بی مورد ذهنمان بر روی بعضی نتها آکسان می گذارد که در واقع ذهن در آن نتها، به دلایل نامشخصی درگیری و ضعف دارد.
حذف ایندسته از درگیری های ذهنی ، اجرا را یک دست تر ساخته و زمینه را برای رسیدن به تمپوهای بالاتر فراهم می سازد.

جالب اینجاست در نقاطی که در هنگام نت خوانی دچار ضعف می شویم، هنگام اجرا نیز در آن نقاط، ضعف در اجرا احساس می شود که نشانگر وجود ضعف در ذهنمان است، با نت خوانی این دسته از مشکلات سریعتر ، آسانتر و به روش صحیح تری برطرف می شوند.

می دانیم یک موسیقی از موتیفهای مختلف و ترکیب آنها با استفاده از قواعد مختلف آهنگسازی ساخته می شود، در هنگام اجرا هر موتیف مستقلاً باید توسط نوازنده شناسایی شده و به گونه ای نواخته شود که شنونده بتواند به یک جمع بندی از هر موتیف برسد و در دیدگاه وسیعتر، نوازنده باید بتواند با احاطه ذهن خود بر آنچه مورد اجرا گذاشته، ذهن شنونده را به یک جمع بندی از کل موسقی برساند.

حس سردرگمی ای، که از جمع بندی نشدن آنچه اجرا شده به وجود می آید باعث می شود شنونده نتواند در انتها به یک تفکر و احساس مطبوع روحی برسد ، این مورد از موتیف بندی نشدن جمله ها و نبود درک کلی از قطعه، توسط نوازندگان به وجود می آید.

نت خوانی و گوش کردن به آنچه درک ذهن ما از موسقی است باعث به وجود آمدن یک رویارویی آگاهانه و صحیح بین موسیقی ، دیدگاه شخصی و روحیاتمان از آهنگ و همینطور از ساز می گردد . همواره باید شناخت ذهنمان را از قطعه رشد دهیم . وجود یک درک کلی از آهنگی، زمینه را برای ارائه اجرای یک دست که در آن روحیات و نظرات نوازنده متجلی است، فراهم می سازد.

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.