* اینک که من از دنیا میروم بسیت و پنج کشور جزوشاهنشاهی ایران است و در تمام این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم کشورها نیز در ایران دارای احترام می باشند.

تاريخي: نامه داریوش بزرگ به پسرش خشایار شاه

جانشین من خشایار باید مثل من در حفظ این کشورها بکوشد و راه نگهداری این کشورها این است که : در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب و شعایر آنها را محترم بشمارد.

اکنون که من از این جهان می روم دوازده کرور زر در خزانه پادشاهی داری و این زرها یکی از ارکان قدرت تو می باشد زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست . پیوسته به خاطر داشته باش که تو باید به این ذخیره بیفزایی نه اینکه از آن بکاهی. من نمی گویم که در مواقع ضروری از این ذخیره برداشت نکن زیرا قاعده این زر در خزانه آنست که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند. اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان.

مادرت آتوسا (دختر کوروش) بر من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن.

ده سال است که من مشغول ساختن انبارهای غله در نقاط مختلف کشور هستم. من روش ساختن این انبارها را که با سنگ ساخته می شود و به شکل استوانه است در مصر اموختم و چون انبارها پیوسته تخلیه می شوندحشرات در آن بوجود نمی آیند و غله در این انبارها چند سالمی ماند. بدون اینکه فاسد شودو توباید بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه دهی تا اینکه همواره آذوقه دو یا سه سال کشور در انبارها موجود باشد و هر ساله بعد از اینکه غله جدید به دست آمد از غله موجود در انبارها برای تامین کسر خوار و بار استفاده کن و غله جدید رابعد از اینکه بوجاری شد به این انبارها منتقل بنما. به این ترتیب تو هرگز برای آذوقه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشکسالی شود.

هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مهم مملکتی نگمار. برای آنهاهمان مزیت دوست بودن با تو کافی است. چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کار های مملکتی بگماری و آنها به مردم ظلم کنند و استفاده نا مشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازاتشان برسانی. چون دوست هستند و تو ناچاری که رعایت دوست را بنمایی.

آبراهی که من می خواستم بین نیل و دریای سرخ بوجودبیاورم هنوز به اتمام نرسیده و تمام کردن این آبراه ( کانال سوئز) از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد . تو باید این آبراه را به اتمام برسانی. عوارض عبور کشتی ها ازآن آبراهنباید آنقدر سنگین باشد که ناخدای کشتیها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند.

اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا اینکه در این قلمروایران نظم و امنیت بر قرار کنند. ولی فرصت نکردم سپاهی به یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی. با یک ارتش نیرومند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه نماید.

توصیه دیگر منبه تو این است که: هرگز دروغگوو متملق را به خود راه نده. چون هر دوی آنها آفت سلطنت هستند. پس بدون ترحم دروغگو و متملق را از خود دور نما.

هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن. برای اینکه عمال دیوان به مردم مسلط نشوند برای مالیات قانونی وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم خیلی کم کرده است و تو اگر این فانون را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت.

افسران و سربازان ارتشی را راضی نگهدار و با آنها بد رفتاری نکن اگر با آنها بدرفتاری کنی آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند. اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد. ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد. تلافی آنها این طر خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا اینکه وسیله شکست خوردن تو را فراهم نمایند.

امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانندو بنویسند تا اینکه فهم و عقل آنها بیشتر شود و هر قدر فهم و عقل آنها زیادترشود تو با اطمینان بیشترمی توانی سلطنت کی.

همواره حامی کیش یزدان پرستیباش. اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نمایدو پیوسته به خاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشدکه از هر کیش که میل دارد پیروی نماید.

بعد از اینکه من زندگانی را بدرود گفتم بدن مرا بشوی و آنگاه کفنی را که خود فراهم کرده ام بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار. اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هر زمان که می توانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی من که پدر تو و پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت می کردم مردم و تو نیزمثل من خواهی مرد. زیرا سرنوشت آدمی اینست که بمیرد خواه پادشاه بیست و پنج کشور باشدیا یک خوارکن.هیچکس در این جهان باقی نمی ماند. اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت مرا ببینی غرور و خود خواهی بر تو غلبه نخواهد کرد. اماوقتی مرگ خود را نزدیک دیدی بگو که قبر مرا مسدود نمایند و وصیتکن پسرت قبر تو را باز نگهدارد تا اینکه بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند.

زنهار.زنهار.هرگز هم مدعی و هم قاضی نشو. اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک نفر قاضی بی طرف آنرا مورد رسیدگی قراربدهد و رای صادر نماید زیراکسی که مدعی است اگر قاضی هم باشدظلم خواهد کرد.

هرگز از آباد کردن دست بر ندار زیرا اگردست از آباد کردن برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا قاعده این است که وقتی کشور آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود. ودرآبادکردن حفر قنات و احداث جاده و شهر سازی را در درجه اول اهمیت قراربده.

عفو و سخاوت را فراموش نکن و بدانکه بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت ولی عفو فقط موقعی باید بکار بیفتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد.و اگر به دیگری ستمی کرده باشدو تو خطاکار را عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای.

بیش از این چیزی نمی گویم و این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو در اینجا حاضر هستندکردم تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس می کنم که مرگ نزدیک شده است*.جالبه آدم وقتی میبینه که یک پادشاه در ۲۵۰۰ سال پیش چنین تفکراتی داشته و اینچنین حکومت کرده ،راستی تاحالا می دانستید که تخت جمشید محلی بوده که داریوش و کورش سران کشورهای جهان را به اونجا دعوت میکردند و دستورات خودشان رو بر مبنای انسان دوستی و محبت اعلام میکردند. یعنی دقیقا محل سازمان ملل ۲۵۰۰ سال پیش در تخت جمشید بوده و دبیر کل سازمان ملل هم داریوش و کورش بودند.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.