ﯾﮏ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ دﻧﺪاﻧﯽ!


ﺟﺮم ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎی دﻧﺪان آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ!؟
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن، از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮمﮔﯿﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﻨﺎی دﻧﺪان و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺮم ﮔﯿﺮی، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دﻧﺪان ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دﻧﺪان ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺎج آن ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درد و ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان ھﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﺮد و ﮔﺮم و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻔﺲ دھﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺲ از ﺟﺮم ﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺟﺮم روی دﻧﺪانھﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﻻﯾﻪای روی دﻧﺪانھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را از ﺗﺤﺮﯾﻜﺎت ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﺮمﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ در دﻧﺪانھﺎ رخ ﻣﯽدھﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﻛﻪ ﻣﯿﻨﺎی دﻧﺪانھﺎ در اﺛﺮ ﺟﺮمﮔﯿﺮی ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺟﺮم ﮔﯿﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

اﺻﻼ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮم ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺟﺮم ﮔﯿﺮی در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﻼک ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﺜﻪ ھﺎ و دﻧﺪان ھﺎﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﻼک ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻮاک از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺮ روی دﻧﺪان ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ در طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺜﻪ ھﺎ و آﺳﯿﺐ ھﺎی دﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.


در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ھﺎ ﯾﺎ ﭘﻮدرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺮم ﮔﯿﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪون ﺗﺠﻮﯾﺰ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻏﻠﺐ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺳﺎﯾﻨﺪه و اﺳﯿﺪی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎی دﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺮم ﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﻗﺪام درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.