ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را در زﻣﺎن دﻋﺎ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪا از طﺮﯾﻖ اﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﮑﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 20 داوطﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ دﻋﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﻗﺸﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن، اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻐﺰ داوطﻠﺒﺎن در ھﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ داوطﻠﺒﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﺋﻞ را ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ واﻗﻌﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ در اﻧﺴﺎن ھﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺟﺴﺎم ﺑﯽ ﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. زﯾﺮا ﻣﻐﺰ از ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺴﺎﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﻓﺮاد در ھﻨﮕﺎم دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎص ھﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ، اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻮی در آﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.