مسئولیت‌پذیری‌ یكی‌ از اساسی‌ترین‌ ابزارموفقیت‌ است‌. در واقع‌ قبول‌ مسئولیت‌ زندگی‌،نقطه‌ آغاز تمام‌ دستاوردهای‌ بزرگ‌ است‌; زیراآدمی‌ بدون‌ پذیرش‌ مسئولیت‌ از تعیین‌ اهداف‌زندگی‌اش‌ نیز اجتناب‌ می‌كند و به‌ فرض‌ اینكه‌،اهدافی‌ را هم‌ تعیین‌ كند، از پیگیری‌ آن‌ عاجزخواهد بود. شما معمار زندگی‌ خویشید و مقدرات‌و سرنوشت‌ خود را رقم‌ می‌زنید. هر جا كه‌ هستیدو هر كاری‌ كه‌ می‌كنید، عمدتا نتیجه‌ انتخاب‌، رفتارو جهت‌گیری‌ آزادانه‌ خودتان‌ است‌. شما تبدیل‌به‌ همان‌ می‌شوید كه‌ اغلب‌ اوقات‌ به‌ آن‌ فكرمی‌كنید و فقط خودتان‌ می‌توانید تصمیم‌ بگیریدكه‌ در چه‌ موردی‌ و چگونه‌ فكر كنید. توجه‌ داشته‌باشید كه‌ هیچ‌كس‌ نمی‌تواند به‌ جای‌ شما تصمیم‌بگیرد و یا به‌ اندازه‌ خودتان‌ مراقب‌ و دلسوززندگی‌ شما باشد، پس‌ اگر مایلید با اوضاع‌ وشرایط متفاوتی‌ در زندگی‌ خود رو به‌ رو شوید،ابزار تغییر و تحول‌ را در وجود خود جستجو كنید.
اندیشیدن‌، سخن‌گفتن‌، عمل‌ كردن‌ و راه‌ رفتن‌همانند فردی‌ كاملا مسئول‌، احساسی‌ سرشار ازآرامش‌ و اعتماد به‌ نفس‌ در شما می‌آفریند.طبیعی‌ است‌ كه‌ هر چه‌ بیشتر سرنخ‌های‌ زندگیتان‌را دراختیار بگیرید، خود را دوست‌داشتنی‌ترخواهید یافت‌، همچنین‌ هر گاه‌ مسئولیت‌ پذیری‌به‌ ذهن‌ ناهوشیارتان‌ راه‌ پیدا كند و پس‌ از تاییددر آن‌ جایگزین‌ گردد وبه‌ صورت‌ عادت‌ روزمره‌درآید، از آزادی‌ عمل‌ بیشتری‌ برخوردارخواهید شد. 
امرسون‌ گفته‌ است‌: (برای‌ شناخت‌ عظمت‌ وبزرگی‌ افراد، مسئولیت‌های‌ آنان‌ را كانون‌ توجه‌قرار دهید.)
همواره‌ یك‌ تفاوت‌ عمده‌ بین‌ پیروزمندان‌ وبازندگان‌ حاكم‌ است‌، اینكه‌ بازندگان‌ همواره‌ ازقبول‌ مسئولیت‌ها امتناع‌ می‌كنند، اوضاع‌ و شرایطدلخواه‌ و مساعد را به‌ بخت‌ واقبال‌ خود نسبت‌می‌دهند و وضعیت‌ نامطلوب‌ را ناشی‌ از دوست‌،والدین‌، مدیر و... می‌دانند. حال‌ آنكه‌ افرادبرجسته‌ بر این‌ باورند كه‌ هر موضوع‌، هر فرآیند وهر فعالیت‌ از بطن‌ (من‌)قدرتمند ناشی‌ می‌شود.به‌ علاوه‌ خوب‌ می‌دانند كه‌ دستیابی‌ به‌ خواسته‌هابدون‌ پرداخت‌ بها و قیمت‌ مناسب‌ میسر و ممكن‌نیست‌ و پرداخت‌ بها در وهله‌ نخست‌، مستلزم‌پذیرش‌ مسئولیت‌ است‌. تمام‌ افراد موفق‌ صرفنظراز رده‌ شغلی‌ و موقعیتی‌ كه‌ دارند، به‌ گونه‌ای‌ كارمی‌كنند كه‌ گویی‌ كارفرمای‌ خویشند و این‌ رمزموفقیت‌ آنهاست‌. 
● جمله‌های‌ طلایی‌ 
▪ افكار و اندیشه‌هایتان‌ به‌ معنای‌ واقعی‌ منبع‌ ومنشا یكایك‌ رویدادهای‌ زندگی‌ شما به‌ شمارمی‌روند و از طریق‌ افكار و اندیشه‌هاست‌ كه‌روابط خویش‌ را تعیین‌ می‌كنید. 
▪ شما نمی‌توانید به‌ ماورای‌ مردمك‌ چشم‌انسان‌ها نفوذ كنید و خود را جای‌ آنان‌ قرار دهید،فقط با افكار خود می‌توانید آنان‌ را طبقه‌بندی‌كنید. 
▪ توانایی‌ تسلط بر خویشتن‌ در تمامی‌اوقات‌برای‌ تعیین‌ حالت‌های‌ مربوط به‌ ضعف‌ یا قدرت‌ ودگرگون‌ ساختن‌ همه‌ اندیشه‌هایی‌ كه‌ شما راتضعیف‌ می‌كنند، نشانه‌ خردو فرزانگی‌ است‌. 
▪ نیرو بخش‌ترین‌ افكاری‌ كه‌ می‌توانید داشته‌باشید، آرامش‌، شادی‌، عشق‌، پذیرش‌ و اشتیاق‌است‌. این‌ افكار هیچ‌ گونه‌ نیروی‌ مخالفی‌ به‌ وجودنمی‌آورند بلكه‌ با چنین‌ اندیشه‌هایی‌، جهان‌ را آن‌گونه‌ كه‌ هست‌ می‌پذیرید. 
▪ برداشت‌ شما از واقعیت‌، ساخته‌ و پرداخته‌ فكرو ذهن‌ شماست‌، بنابراین‌ بیاموزید كه‌ ذهنتان‌ رادوستدار خودكنید. 
▪ اغلب‌ مردم‌ تقریبا به‌ همان‌ اندازه‌ای‌ شادهستند كه‌ انتظارش‌ را دارند. 
▪ هنر شاد بودن‌ مستلزم‌ توانایی‌، خندیدن‌ به‌مشكلات‌، در كوتاه‌ترین‌ زمان‌ ممكن‌، پس‌ از وقوع‌آنهاست‌.
▪ یكی‌ از بزرگترین‌ مسئولیت‌های‌ ما، در مقابل‌دیگران‌ آن‌ است‌ كه‌ از زندگی‌ لذت‌ ببریم‌، زیرا باشاد بودن‌، احساس‌ بهتر و كارآیی‌ بیشتری‌خواهیم‌ داشت‌ و دیگران‌ نیز از مصاحبت‌ با مااحساس‌ رضایت‌ و خرسندی‌ خواهند كرد. 
▪ آنهایی‌ كه‌ همواره‌ با مردم‌ و در بین‌ مردم‌هستند هیچ‌ وقت‌ احساس‌ افسردگی‌ وغربت‌نمی‌كنند. زیرا به‌ راحتی‌ می‌توانند با انسانهاراحت‌، صمیمی‌ و همدل‌ باشند. 
● موفقیت‌ مالی‌ در بلندمدت‌ 
موفق‌ترین‌ مردم‌ در هر جامعه‌ آنهایی‌ هستند كه‌هنگام‌ تصمیم‌گیری‌، دورترین‌ زمان‌ را در نظرمی‌گیرند. افرادی‌ كه‌ دید بلند مدت‌ دارند، حاضربه‌ تحمل‌ مشقات‌ زیادی‌ قبل‌ از رسیدن‌ به‌ موفقیت‌هستند. آنها نتیجه‌ انتخاب‌ها و تصمیمات‌شان‌ را برحسب‌ اینكه‌ درپنج‌، ده‌، پانزده‌ یا حتی‌ بیست‌ سال‌آینده‌ درچه‌ موقعیتی‌ خواهند بود در نظرمی‌گیرند. 
نقطه‌ شروع‌ برای‌ داشتن‌ دید بلند مدت‌ كنترل‌ وتسلط بر نفس‌، چشم‌ پوشی‌ از لذت‌های‌ فوری‌ وفدا كردن‌ بعضی‌ منافع‌ كوتاه‌ مدت‌ برای‌ رسیدن‌به‌ پاداش‌های‌ بلند مدت‌ است‌. این‌ نوع‌ دیدگاه‌برای‌ كسب‌ هر نوع‌ موفقیت‌ مالی‌ ضروری‌ است‌. 
انضباط مهم‌ترین‌ ویژگی‌ فردی‌ برای‌ كسب‌موفقیت‌های‌ بلند مدت‌ است‌. اما این‌ كارهایی‌ راكه‌ افراد ناموفق‌ مایل‌ به‌ انجام‌ آنها نیستند كدامند؟در حقیقت‌ آنها درست‌ همان‌هایی‌ هستند كه‌افراد موفق‌ هم‌ به‌ آن‌ بی‌علاقه‌اند، كارهایی‌ مانندزودتر بیدار شدن‌، سخت‌تر كار كردن‌ و دیرترخوابیدن‌ ولی‌ افراد موفق‌ به‌ هر حال‌ آن‌ها راانجام‌ می‌دهند. چرا این‌ كار را می‌كنند؟ چون‌آنها بیشتر نتایج‌ مطلوب‌ را مدنظر می‌گیرند و آنقدرتلاش‌ می‌كنند تا به‌ نتیجه‌ نهایی‌ برسند، ولی‌ افرادناموفق‌ به‌ روش‌های‌ مطلوب‌ توجه‌ می‌كنند. 
● خوشبختی‌ را در خودتان‌ بجویید 
هدف‌ و معنای‌ زندگانی‌ شما در چیست‌؟ و رازخوشبختی‌ واقعی‌ را در چه‌ می‌دانید؟ تمامی‌ ماآدم‌ها همیشه‌ به‌ دنبال‌ چیزی‌ هستیم‌ كه‌ گمان‌می‌كنیم‌ ما را خوشحال‌ و خوشبخت‌ خواهدساخت‌. هر كدام‌ از ما فهرستی‌ از انتظارات‌خودش‌ از زندگی‌ دارد و احساس‌ خوشبختی‌ مابسته‌ به‌ این‌ است‌ كه‌ كدامیك‌ از این‌ توقعات‌ وانتظارات‌ ما برآورده‌ شده‌ و كدامیك‌ برآورده‌نشده‌ است‌. در واقع‌ بایدها و نبایدهای‌ ما معیاری‌می‌شوند برای‌ ارزیابی‌ موفقیت‌های‌مان‌ درزندگی‌.بنابراین‌ هنگامی‌ كه‌ به‌ خواسته‌های‌مان‌نمی‌رسیم‌، مایوس‌ و سرخورده‌ می‌شویم‌،می‌رنجیم‌ و احساس‌ نارضایتی‌ می‌كنیم‌. توجه‌داشته‌ باشید كه‌ اصولا زندگی‌ پیش‌ بینی‌ناپذیراست‌. صرف‌ نظر از این‌ كه‌ چقدر تلاش‌ كنیم‌ تا براوضاع‌ و شرایط، مردم‌ و... مسلط شویم‌، باز هم‌پیش‌ می‌آید كه‌ شكست‌ بخوریم‌. مثلا مردم‌آن‌طور كه‌ ما دوست‌ داریم‌ با ما رفتار نمی‌كنند.شرایط و مقتضیات‌ همیشه‌ در حال‌ تغییر است‌، درحالی‌ كه‌ ما دوست‌ داریم‌ ثابت‌ باشد. اتفاقی‌ پیش‌می‌آید كه‌ از حیطه‌ اختیار ما خارج‌ است‌ و هیچ‌كاری‌ از دست‌ ما ساخته‌ نیست‌. چرا باید پایه‌ واساس‌ خوشبختی‌ خود را بر آن‌ چه‌ پیرامون‌ شمااتفاق‌ می‌افتد بنا كنید و خودتان‌ را تحت‌ فشاراحساسی‌، عاطفی‌ و روحی‌ و معنوی‌ قرار دهید؟در واقع‌ امید بستن‌ به‌ وقایع‌ و رویدادهای‌ زندگی‌و امید به‌ این‌ كه‌ با انتظارات‌ و خواسته‌های‌ شماهماهنگ‌ شود، مثل‌ این‌ است‌ كه‌ داخل‌ یك‌اقیانوس‌ طوفانی‌ بپرید و امیدوار باشید كه‌ آب‌اصلا حتی‌ شما را تكان‌ هم‌ ندهد. تمامی‌ آن‌ چه‌ به‌منظور خوشبختی‌ واقعی‌ به‌ آن‌ نیاز دارید دردرون‌ خودتان‌ است‌ و این‌ حالت‌ درونی‌ شماست‌كه‌ انتخاب‌ می‌كند، خوشحال‌ باشید یا نباشید.زندگی‌ آن‌ چیزی‌ است‌ كه‌ از درون‌ بر شما حادث‌می‌شود. توجه‌ كنید كه‌ این‌ به‌ خودی‌ خود مكانی‌خنثی‌ است‌ و هر اتفاقی‌ كه‌ می‌افتد نه‌ مثبت‌ است‌و نه‌ منفی‌. در حقیقت‌ این‌ تعبیر و تفسیر شماست‌ كه‌آن‌ را به‌ یك‌ تلقی‌ مثبت‌ یا منفی‌ تبدیل‌ می‌كند.این‌ شما هستید كه‌ بیشترین‌ قدرت‌، تسلط و اشراف‌را بر زندگی‌ خود دارید، می‌توانید تصمیم‌ بگیریدكه‌ احساس‌ خوشبختی‌ كنید، فقط كافی‌ است‌معنای‌ درستی‌ از زندگی‌ داشته‌ باشید. بدین‌ترتیب‌ این‌ خود ما هستیم‌ كه‌ می‌توانیم‌ بهشت‌ یاجهنم‌ را روی‌ زمین‌ خلق‌ كنیم‌. تنها با آموختن‌ این‌كه‌ چگونه‌ منبع‌ آرامش‌ درونی‌ خودمان‌ را فعال‌كنیم‌، می‌توانیم‌ واقعا امور را تحت‌ اختیار خو دبگیریم‌. برای‌ ارتباط با منبع‌ آرامش‌ درونی‌ باید باخود واقعی‌ خود دوست‌ شویم‌ و آن‌ را بخش‌همیشگی‌ زندگی‌مان‌ بدانیم‌. توجه‌ داشته‌ باشید كه‌خویشتن‌ حقیقی‌ و هویت‌ درونی‌ ما، چیزی‌ به‌مراتب‌ فراتر از شخصیت‌ و اعمال‌ و رفتار، افكاراست‌ كه‌ با آن‌ نقطه‌ درونی‌ ارتباط برقرار كنید وقادر خواهید بود از آن‌ جا به‌ دنیای‌ بیرون‌ نگاه‌كنید و همه‌ چیز را به‌ وضوح‌ و دقت‌ و روشنی‌بیشتری‌ ببینید. یافتن‌ آن‌ نقطه‌ تمركز درونی‌مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ طور مستمر و همیشگی‌ وقت‌صرف‌ كنید و دریاچه‌ ذهن‌ خود را آرام‌ كنید.خودآگاهی‌ خود را می‌توانید از طریق‌ مراقبه‌،تمركز، سكوت‌، دعا و نیایش‌ و روش‌های‌ دیگرتمرین‌ كنید. 
● چگونه‌ روز موفقی‌ را تجربه‌ كنیم‌؟ 
به‌ جای‌ آنكه‌ موفقیت‌های‌ خود را بر اساس‌دستاوردها و پیروزی‌ها تعریف‌ كرده‌ و آن‌ را براین‌ اساس‌ كه‌ چقدر پول‌ یا... به‌ دست‌ آورده‌ایدمعنا كنید، می‌توانید موفقیت‌ را براساس‌ میزان‌رشد و تحول‌ شخصی‌ روزانه‌تان‌ ارزیابی‌ كنید. 
۱) هر روز چیزهای‌ جدیدی‌ در مورد خودتان‌بیاموزید. 
۲) با موقعیت‌هایی‌ كه‌ در زندگی‌تان‌ پیش‌می‌آید و با اشخاصی‌ كه‌ سر راه‌ شما قرار می‌گیرند،اندكی‌ بهتر برخورد كنید. 
۳) در مقابل‌ الگوهای‌ رفتاری‌ و فكری‌ قدیمی‌مقاومت‌ كنید و به‌ جای‌ آن‌ كه‌ از روی‌ عادت‌ به‌چنین‌ الگوهایی‌ پناه‌ ببرید، الگوهای‌ جدیدی‌ درنظر بگیرید. 
۴) علی‌ رغم‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ كامل‌ و بی‌عیب‌ ونقص‌ نیستید و معایب‌ و ایرادهایی‌ دارید، همچنان‌خود را دوست‌ داشته‌ باشید و به‌ خودتان‌ عشق‌بورزید. 
۵) قدر موهبت‌ زندگی‌ و زنده‌ بودن‌ و داشتن‌فرصت‌ آموختن‌ و تغییر كردن‌ را بدانید. یادتان‌باشد كه‌ این‌ روشی‌ بسیار مثبت‌ و نیرومند برای‌نگرش‌ به‌ زندگی‌ است‌. 
● خلاقیت‌ و خودآفرینی‌ 
احساس‌ خوشبختی‌ و یا بدبختی‌ امری‌ درونی‌است‌، یعنی‌ تنها نگرش‌ مثبت‌ ما به‌ زندگی‌ است‌ كه‌می‌تواند شادی‌ بیافریند و نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌زندگی‌، حتی‌ زیباترین‌ پدیده‌ها را به‌ شكلی‌ زشت‌و حزن‌انگیز می‌نماید. شادی‌ را نمی‌توان‌ درپدیده‌های‌ مادی‌، در هیجانات‌، در سایر مردم‌ ودر آرزوی‌ شاد بودن‌ پیدا كرد. شادی‌ احساسی‌درونی‌ است‌ كه‌ صرفا از درون‌ ما نشأت‌ می‌گیرد.فرزندان‌مان‌ را به‌ گونه‌ای‌ تربیت‌ كنیم‌ كه‌ این‌احساس‌ را همیشه‌ در درون‌ خود خلق‌ كنند. 
به‌ یقین‌ محبت‌ و مهربانی‌ در خانواده‌، پایه‌اساسی‌ پرورش‌ صحیح‌ عواطف‌ كودك‌ است‌ و درپرتو آن‌ می‌توان‌ احساسات‌ كودك‌ را به‌ خوبی‌هدایت‌ نمود و او را به‌ راه‌ صحیح‌ و مسیرسعادت‌بخش‌ سوق‌ داد. اگر كودكان‌ ما از محبت‌ ومهربانی‌ به‌ اندازه‌ كافی‌ بهره‌مند شوند، در زندگی‌آینده‌ خود، افرادی‌ واقع‌ بین‌ دارای‌ روحیه‌ای‌ بانشاط، اندیشه‌ای‌ مستقل‌، خلاق‌، مبتكر و كنجكاوخواهند بود كه‌ با اعتماد به‌ نفس‌ و آرامش‌ درونی‌،قدرت‌ همراهی‌ و همكاری‌ و سازگاری‌ با دیگران‌را خواهند داشت‌. در برابر لغزش‌ها پایدار و درعشق‌ ورزیدن‌ به‌ مردم‌، صادق‌ خواهند بود. 
محبت‌ یعنی‌ دوست‌ داشتن‌ و پدران‌ و مادران‌باید توجه‌ داشته‌ باشند كه‌ دوست‌ داشتن‌ خود رابرزبان‌ بیاورند و در عمل‌ نشان‌ دهند. 
تعادل‌ و توازن‌ در مهرورزی‌ عامل‌ بالندگی‌ ورشد یافتن‌ است‌. زیرا افراط در محبت‌ نتیجه‌اش‌،پرتوقع‌ بار آمدن‌ كودك‌، جوانه‌ زدن‌ ریشه‌های‌خودپسندی‌ و سركشی‌ كردن‌ كودكان‌ در برابرحقیقت‌ و یا به‌ عكس‌ عدم‌ اعتماد به‌ نفس‌ و احساس‌وابستگی‌ شدید است‌ و تفریط در ابراز محبت‌،نشاط و حیات‌ را در وجود انسان‌ می‌خشكاند. 
نكته‌ دیگر كه‌ باید در محبت‌ ورزیدن‌ بدان‌توجه‌ كرد، رعایت‌ عدالت‌ در بین‌ فرزندان‌ است‌.از آثار سوء بی‌عدالتی‌ میان‌ فرزندان‌، ایجاد عقده‌حقارت‌ و حسادت‌ در روان‌ آنهاست‌. 
كودكانی‌ كه‌ به‌ اندازه‌ كافی‌ محبت‌ نبینند،نمی‌توانند به‌ دیگران‌ محبت‌ كنند و اگر احساس‌تعلق‌ به‌ دیگری‌ نداشته‌ باشند، نمی‌توانند خود رادوست‌ داشته‌ باشند و اگر خود را دوست‌ نداشته‌باشند، نمی‌توانند كس‌ دیگری‌ را دوست‌ بدارند. 
● اصل‌ اول‌ موفقیت‌; صداقت‌ 
شاید ارزشمندترین‌ و شریف‌ترین‌ صفت‌ شما كه‌ باآن‌ شناخته‌ می‌شوید، صداقت‌ باشد. به‌ خاطرداشته‌ باشید كه‌ قول‌تان‌ تعهد شماست‌ و درمعاملات‌ و كسب‌ و كار همه‌ چیز به‌ شرافت‌ انسان‌بستگی‌ دارد. شخصیت‌ و سیرتی‌ كه‌ در نتیجه‌تجربیات‌ زندگی‌ حاصل‌ می‌شود، مهم‌ترین‌دارایی‌ شماست‌ و آن‌ هم‌ به‌ درجه‌ صداقت‌ شمابستگی‌ دارد. اولین‌ كلید موفقیت‌، این‌ است‌ كه‌ درتمام‌ حالات‌ با خودتان‌ صادق‌ باشید. نسبت‌ به‌بهترین‌ صفات‌ خود صداقت‌ داشته‌ باشید، به‌ این‌معنی‌ كه‌ هرچه‌ انجام‌ می‌دهید، باید به‌ بهترین‌وجه‌ ممكن‌ صورت‌ گیرد. صداقت‌ در درون‌ انسان‌به‌ صورت‌ درستكاری‌ و در بیرون‌ به‌ شكل‌ كیفیت‌بالا در كارهاست‌. دومین‌ كلید صداقت‌، درستی‌در برابر دیگران‌ است‌. با هر كس‌ به‌ درستی‌ رفتاركنید. هرگز گفتار یا رفتاری‌ از شما سر نزند كه‌ به‌ نظرخودتان‌، خوب‌ و صحیح‌ نیست‌ و همواره‌ بر مبنای‌والاترین‌ ارزش‌هایی‌ كه‌ می‌دانید عمل‌ كنید.مدام‌ این‌ سوال‌ را از خود بپرسید و پاسخ‌ دهید،اگر همه‌ مانند من‌ باشند، دنیا چگونه‌ خواهد بود؟این‌ سوال‌ باعث‌ می‌شود برای‌ عملكرد خود،ارزش‌های‌ والایی‌ تعیین‌ كنید و مرتبا آنها را بهتركنید. چنان‌ رفتار كنید كه‌ گویی‌ هر كلمه‌ و عمل‌ شمابه‌ یك‌ قانون‌ جهانی‌ تبدیل‌ خواهد شد. همیشه‌چنان‌ باشید كه‌ گویی‌ همه‌ مواظب‌ شما هستند ورفتارتان‌ را برای‌ خود الگو قرار می‌دهند. هرموقع‌ بر سر دو راهی‌ قرار می‌گیرید، آن‌ چه‌ رادرست‌ است‌ انجام‌ دهید، به‌ هر قیمتی‌ كه‌ باشد.توجه‌ داشته‌ باشید كه‌ همه‌ داد و ستدهای‌ موفق‌براساس‌ اعتماد صورت‌ می‌گیرد. میزان‌ موفقیت‌شما در ثروتمند شدن‌، فقط به‌ تعداد افرادی‌بستگی‌ دارد كه‌ به‌ شما اعتماد دارند و مایلندبرای‌تان‌ كار كنند، اعتبار فراهم‌ كنند، به‌ شما وام‌بدهند، محصولات‌ و خدمات‌تان‌ را بخرند و به‌شما هنگام‌ بروز مشكلات‌ كمك‌ كنند.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.