صفحه اصلي > علم و آموزش, موفقیت > 7 قانون ذهنی موفقیت

7 قانون ذهنی موفقیت


7 اردیبهشت 1394. نويسنده: .zahra

80 درصد همه کارهایی که انجام می دهیم به صورت ذهنی خواهند بود. اندیشه ها و احساس های ما ماهیت این کارها را تعیین خواهند کرد.

 

از حدود 5000 سال پیش تاکنون، قوانین و اصول ذهنی گوناگونی کشف شده اند که در این مقاله مهمترین آنها را با هم مرور می کنیم:

 

1) قانون کنترل: ما تا اندازه ای نسبت به خودمان احساس مثبت داریم که تصور می کنیم کنترل زندگی مان را در اختیار داریم. بر مبنای این قانون، ما بیشترین اندوه و تنش را در آن زمان احساس می کنیم که تصور می کنیم بخشی از زندگی ما به وسیله انسان ها یا موقعیت های دیگر کنترل می شود.

 

2) قانون علت و معلول: برای هر معلول، علتی وجود دارد و هر رویدادی به دلیلی اتفاق می افتد. اگر در زندگی مان خواسته ای داریم، باید همان کارهایی را انجام دهیم که انسان های موفق دیگر برای دستیابی به خواسته های خودشان انجام داده اند.

اگر در زندگی مان با موضوعی رو به رو هستیم که خواستار آن نیستیم، بهتر است بررسی کنیم که علت های آن چیستند و چگونه می توانیم این علت ها را از میان ببریم.

 

3) قانون باور: هر آنچه را با احساس یا یقین باور داشته باشیم، به واقعیت تبدیل می شود؛ فرقی نمی کند که باور ما درست یا نادرست باشد.

 

4) قانون انتظار: هر آنچه را با اطمینان انتظار داریم، بی تردید اتفاق می افتد.

 

5) قانون جذب: ما همچون آهنربایی جاندار هستیم و همواره انسان ها، اندیشه ها و موقعیت هایی را به سوی خودمان جذب می کنیم که با اندیشه ها و احساس های غالب ما هماهنگ هستند.

 

6) قانون تمرکز: هر موضوعی که بر آن متمرکز شویم، بزرگ می شود و در زندگی ما گسترش می یابد.

 

7) قانون همخوانی: زندگی بیرونی ما با زندگی درون مان هماهنگ است. دنیای بیرونی ما بازتابی از دنیای درون مان است.

اگر قصد داریم موضوعی را در دنیای بیرون مان دگرگون سازیم، بهتر است موضوعی را تغییر دهیم که در دنیای درون مان به آن می اندیشیم.


بازگشت