موفقيت: ۲۳ کد برای موفقیت

موفقيت: ۲۳ کد برای موفقیت

17 فروردین 1392 , بازدید ها: 699

۱) هرگز به میزان درآمدتان خرج نکنید . مخارج کمتر شما نسبت به درآمدتان باعث [..]