پزشکي: زیرۀ سبز

30 بهمن 1389   maryam.pourmohammadi   بهداشت و درمان, پزشکی   0 نظر   243 بازدید   |

اسانس زيره سبز در درمان بيماري هاي التهابي
و تومورها موثر است

اسانس زيره سبز با داشتن خواص ايمونومدولاتوري مي تواند در بسياري از بيماري هاي التهابي و ايمونولوژيک و همچنين به عنوان يک عامل در درمان تومورها و يا به صورت داروي کمکي به کار گرفته شود.
به گزارش ايسنا، سعيد دانشمندي، دانشجوي دکتري ايمني شناسي دانشگاه تربيت مدرس تهران، پژوهشي را با هدف تعيين اثر اسانس گياه زيره سبز بر روي ماکروفاژها و همچنين رده سلول هاي توموري انجام داده است...در اين مطالعه تجربي- آزمايشگاهي، اسانس زيره سبز از ميوه آن تخليص و در غلظت هاي مختلف بر روي ماکروفاژهاي صفاقي و ماکروفاژهاي فعال شده با ليپوپلي ساکاريد اثر داده شد. آزمون توانايي احيا 3- (4 و 5 دي متيل تترازول -2- يل) 2 و 5 دي فنيل تترازوليوم برومايد براي بررسي ميزان بقاي ماکروفاژها انجام و ميزان توليد نيتريک اکسايد در سوپ رويي کشت با معرف گريس سنجيده شد.
رده سلولي فيبروسارکوماي موشي در مجاورت با غلظت هاي مختلف اسانس زيره سبز کشت داده و ميزان سيتوتوکسيسيته با آزمون توانايي احيا بررسي شد.
ميزان بقاي ماکروفاژها همچنين ميزان توليد نيتريک اکسايد در غلظت هاي 50 و 500 ميکروگرم در ميلي ليتر از آزمون توانايي احيا نشان داد که اسانس زيره سبز در غلظت هاي اسانس زيره سبز کمتر از گروه کنترل بوده و موجب مهار مشخص سلول هاي توموري مي شود.به همت : زهرا سلیمانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.