ایده آل زندگی عبارت است از : «آبیاری و شکوفا کردن آرمان های زندگانی،گذران از چشمه سار حیات تکاملی،و انسان و جهان را در خود یافتن،و شخصیت انسانی را در حرکت به سوی ابدیت به ثمر رسانیدن.»...
زندگی ایده آل تکاپویی آگاهانه است.هر یک از مراحل زندگانی که در این تکاپو سپری شود،اشتیاق ورود به مرحله ی بعدی افزوده می شود.هر چه آگاهی و اشتیاق بیشتر شود،هماهنگی بین گذشته و آینده عالی تر خواهد شد.شخصیت انسانی رهبر این تکاپو است.آن شخصیت که ازلیت سرچشمه ی آن،بی نهایت گذرگاهش،و ابدیت کمال مطلوب آن است...آن حقیقت ابدی که نسیمی از جلال و محبتش،واقعیات هستی گذران را به تموّج در آورده،چراغی فرا راه پر نشیب و فراز ماده و معنا می افروزد.
این است زندگی ایده آل.هر جامعه ای که بدین سان طعم زندگی را به افراد خود بچشاند،در اصیل ترین تمدن گام بر می دارد.اگر اجتماعی از انسان ها مجبور است که در راه ادامه ی زندگی خود تلاش کند،برای این است که از واحد هایی از افراد ترکیب یافته که برای ادامه ی زندگی،مجبور هستند تلاش کنند.اگر اجتماعی از انسان ها،به گلاویزی با طبیعت خام به سود خود ملزم می شوند،برای این است که هر فرد از آن اجتماع نمی تواند بدون گلاویز شدن با مواد خام طبیعت و تغییر آن ها به سود خود زندگی کند.
تشابه فرد و اجتماع،از این گونه مسائل ابتدایی بالا رفته و در عالی ترین اصول هم با یک دیگر شباهت دارند.مثلاً یک فرد از انسان دارای اندیشه و تعقل و وجدان است،و می تواند با هماهنگ کردن آن ها شخصیت خود را تثبیت کند.یک اجتماع انسانی که با داشتن افراد متفکر و عاقل از یک طرف،و احساس معنی و روح زندگی از طرف دیگر،شالوده ای برای شخصیت پی ریزی می کند،می تواند دارای شخصیت هماهنگ بوده باشد.بالعکس،می بینیم هنگامی که یک فرد به تلاشی شخصیت مبتلا می شود،تمام پدیده های درون او ناهماهنگ شده،و گفته می شود این فرد به بیماری روانی مبتلاست.همچنین،در یک مجموعه از انسان ها،اگر شخصیتی که بر قوای تفکر و وجدان شالوده ریزی شده است متلاشی شود،در نتیجه به طور قاطع می توانیم بگوییم چنین اجتماعی بیمار است،اگر چه از هر جهت،وسایل لذت برای آن فراهم بوده باشد.همانند یک فرد که به جهت تلاشی شخصیت یا نوعی دیگر از بیماری روانی،به هیچ وجه درد و شکنجه ای برای او مطرح نیست و دائماً در حال خیال و پندارهای بیهوده و سرگردان زندگی می کند و از آن لذت می برد.

منبع : کتاب ایده آل زندگی و زندگی ایده آل
نویسنده : علّامه محمد تقی جعفری
فرستنده : فرشته حلاجی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.