صفحه اصلي > بهداشت و درمان, روانشناسی > روانشناسي: تفکر

روانشناسي: تفکر


20 آذر 1389. نويسنده: maryam.pourmohammadi
تفکر چیزی بیش از عمل ذهن ماست.تفکر در واقع تمامی هستی ماست و ما چیزی جز تفکر و یا روان خود نیستیم.تنها جزئی که از قلمرو فکر ما جداست جسم ما را تشکیل می دهد.جسم ما تنها ظرف یا محفظه ای است که ذهن ما را در خود جای می دهد و به اطراف می برد.درباره ی تفکر خود بیندیشید،تفکری که نه تنها در درون بلکه در بیرون از شما هم وجود دارد.ممکن است تفکر را یک جریان عمل درونی بدانید که جسم شما را کنترل و هدایت می کند.در صورتی که چنین نیست.باید سعی کنیم نیروی تفکر خویش را جهانی بدانیم که در آن متولد شده ایم.یعنی تفکر عملی است که هم از شما سر می زند و هم جوهر هستی و موجودیت شماست...شما هم تفکر می کنید و هم در عین حال خود تفکر هستید و هنگامی که به این تصور عادت کردید برای شما آسان خواهد بود تا همه تفکرات خود را بخشی از وجود خویشتن بدانید.
شما هیچگاه نمی توانید درون مغز دیگری جای بگیرید و جهان را همانند او احساس کنید،در واقع از آن شخص و تجربیات ذهن او به دور هستید و آن شخص را از طریق تفکر خود تجربه می کنید.یعنی شما از طریق جریان عمل ذهن خود به همه چیز و همه کس در این سیاره مربوط می شوید،و این جهان نیست که کیفیت زندگی شما را تعیین می کند،بلکه این شما هستید که تصمیم می گیرید جهان را از طریق تفکر خود چگونه و به چه نحو ببینید.
گروه زیادی از متفکرین بزرگ و مورد احترام بشریت،با سوابق و تخصص های متفاوت به این نتیجه رسیده اند که تفکر و ذهن ما تعیین کننده روند زندگی ماست و مسیر آن را ترسیم می کند.
سخنان بزرگان درباره ی تفکر :
فیلسوف هلندی،اسپینوزا : «تمام چیز هایی که از آن ها می ترسیم هیچ گونه جنبه های خوب یا بدی در بر ندارند جز آن که ذهن ما را زیر نفوذ خود می گیرند.»
آلبرت الیس،بنیان گذار مکتب (درمان با احساسات معقول) : «مردم و امور،ما را بر آشفته نمی کنند،بلکه این خود ما هستیم که با این باور که آن ها می توانند ما را بر آشفته کنند،بر آشفته می شویم.»
شکسپیر : «چیزی به نام خوب و بد وجود ندارد و این تفکر ماست که آن را این چنین می کند.»
ابراهام لینکن : «مردم به همان اندازه خوشبخت هستند که خوشبختی در ذهن خود بیافرینند و تصمیم به نیک بختی را در ذهن خود بپرورانند.»
نرمن وین سنت پیل : «تفکر خود را تغییر دهید تا زندگی شما تغییر کند.»
حضرت مسیح : «شما بدل به آن چیزی می شوید که فکر می کنید.»
آینده ی ما به وسیله ی شیوه ی تفکری که اغلب خود بر می گزینیم تعیین می شود؛در واقع ما بدل به آنچه پیرامون آن می اندیشیم،می شویم.
همانطور که آیکیس می گوید : «هیچ راهی برای نیل به نیک بختی وجود ندارد،نیک بختی خودش یک راه است!»
بنابراین دنیای ما همیشه زاییده ی افکار ماست و این تفکر است که دنیای ما را می آفریند.

منبع : کتاب درمان با عرفان
نویسنده : دکتر وین دایر
ترجمه : جمال هاشمی
فرستنده : فرشته حلاجی

بازگشت