در هر حکومتی هر پادشاه و به نحوی حکومت می کرد که این حکومت داری باعث پیشرفت و یا ضرر حکومت بود و در کنار آن عده ای این حکومت داری را یادداشت می کردند که اسم آن کتیبه می نامند . که این کتیبه ها به ما آیندگان کمک های بسیاری کرده است .
درباره ی عصر هخامنشیان سه گروه منبع کتبی، که از نظر اعتبار، حجم و نحوه ی بیان متفاوت است، در دست داریم . این منابع عبارت است از الف: سنگ نبشته های شاهان، ب: گزارش های کم و بیش نویسندگان یونانی و رومی ، پ، لوح های بی شمار گلی با متن کوتاه و به ویژه لوح های دیوانی تخت جمشید به زبان عیلامی ...در هر حکومتی هر پادشاه و به نحوی حکومت می کرد که این حکومت داری باعث پیشرفت و یا ضرر حکومت بود و در کنار آن عده ای این حکومت داری را یادداشت می کردند که اسم آن کتیبه می نامند . که این کتیبه ها به ما آیندگان کمک های بسیاری کرده است .
درباره ی عصر هخامنشیان سه گروه منبع کتبی، که از نظر اعتبار، حجم و نحوه ی بیان متفاوت است، در دست داریم . این منابع عبارت است از الف: سنگ نبشته های شاهان، ب: گزارش های کم و بیش نویسندگان یونانی و رومی ، پ، لوح های بی شمار گلی با متن کوتاه و به ویژه لوح های دیوانی تخت جمشید به زبان عیلامی .
گروه اول به منزله ی اسناد دست اول و همعصر ، از نظر تاریخی اهمیتی ویژه دارد، ولی متاسفانه تعداد آن ها بسیار اندک است. گروه دوم محتوی گزارش های متنوعی از نظر مسائل تاریخی و فرهنگی است ولی این گزارش ها همواره زیر نفوذ نوع روابط میان اقوام شرق و غرب در زمان های گوناگون قرار داشته است و در نتیجه عاری از بی طرفی است. گروه سوم ، که چند سالی بیش از دسترسی به بخشی از آن ها نمی گذرد و هنوز در آغاز خواندن و بررسی آن ها هستیم، لوح های گلی پخته شده ی شکننده ای است با متن های کوتاه مربوط به محاسبات دیوانی تخت جمشید ، مرکز امپراتوری هخامنشیان ، که اگر با نظم و دقت ارتباط بین آن ها بررسی شود، اطلاعات زیادی درباره ی وجوه و شیوه ی زندگی در امپراتوری هخمانشیان در اختیار ما می گذارد. بعضی از سنگ های داریوش با ابعاد 3در 5/5 متر پرکاتر از نگاره انوبنی نی است. انوبنی نی یکی از شاه هان لولوبی بود که حدود 2000سال پیش از میلا می زیست .در یکی از این کتیبه ها نوع صحبت داریوش را بیان می کند (( منم داریوش شاه، پسر ویشتاسپ ، یک هخامنشی . شاه شاهان. من اکنون شاهم در پارس . داریوش شاه می گوید پدرم ویشتاسپ ارشام است، پدر ارشام اریامنه بود، پدر اریامنه چیش پیش بود، پدر چیش پیش هخامنش بود. داریوش شاه گوید از این روی ما خود را هخمانشی می نامیم. ما از دیرباز نژاده بوده ایم، از دیرباز خاندان ما شاهی بود. داریوش شاه گوید هشت تن از خاندان ما پیش از این شاه بودند. من نهمین شاه هستم. ما از دو تیر شاه بودیم. )) با این نبشته داریوش فقط مشروعیت خود را اعلام می کند. اما این نبشته ها فقط مختص حرف های داریوش نبوده است چون این نبشته ها یا بهتر بگویم این کتیبه ها ، گزارش کارها ، نوع زندگی مردم ، اقلامی که صادر یا داخل میشد در شهر بیان می کرده است...

ادامه دارد...
به همت : مرضیه بخشایی

منابع:

از زبان داریوش : نویسنده هاید ماری کخ ، مترجم : پرویز رجبی
داریوش شاه شاهان : نویسنده: برنار ابرت ، خرم راشدی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.