میزان: در موسیقی نشانه هایی برای مشخص کردن دوره ها و تعداد ضرب در هر دوره و تشخیص همه نکته های وابسته وضع شده است. هر دوره بوسیله خطی عمودی که حامل را قطع میکند، از دوره های پیش و پس از خود جدا می شود. محتوای میان هر دو خط عمودی را میزان و خطهای عمودی را خط میزان مینامند. بنابراین محتوای میزان عبارت است از تعداد ضربها در هر دوره و جای ضربهای قوی و ضعیف...

وزن : عبارت است از تکرار متناوب یک رشته دیرندهای گوناگون . این دیرندها میتوانند از صوت (صرفنظر از نواکشان ) یا سکوت تشکیل شده باشند که در حالت ساده خود دارای دوره تناوبی در فضای یک میزان و گاه بیش از یک میزان متجلی شوند . ممکن است یک جمله موسیقی اساساً فاقد دوره های متناوب دیرندها باشد ، در این صورت احساس شنونده از وزن مبهم تر خواهد بود و این احساس منحصر میشود به وزن میزانی ، یعنی تشخیص اینکه کدام نواک همزمان با ضرب اول میزان و کدام با ضربهای دیگر همراهند . به طور کلی وزن عبارت است از تعداد دیرندها در هر دوره تناوب ( یا در هر میزان ) و جای ضربهای قوی و ضعیف در هر دوره .

گونه های میزان :
1- میزان دوتایی : هر دوره آن تشکل است از دو ضرب ( یا توانهایی از دو ضرب ) در هر میزان دوتایی ؛ 2 ( 4،8، ...) شکل نت سفید ، نت سیاه ، چنگ و یا ... به کار میرود

2- میزان سه تایی :

هر دوره آن متشکل از سه ضربه است . در هر میزان سه تایی ، 3 سفید ، 3 سیاه ،3 چنگ و ... جای میگیرد . گونه های 1 و 2 میزان ساده میگویند . میزان ساده به طور کلی عبارت است از میزانی که در آن تنها یک نوع واحد ضرب بکار رفته باشد و این واحد تنها به 2 ( یا مضربهای زوج 2 ) تقسیم شود . در برابر میزان ساده ، میزان ترکیبی قرار دارد .

3- میزان ترکیبی :

گاهی لازم است یک ارزش زمانی به سه قسمت تقسیم گردد ، میزان ترکیبی در واقع میزان ساده ای است که هر واحد ضربه در آن به سه قسمت تقسیم شده و این قستهای سه گانه تا اندازه ای واحد ضرب پنداشته شده اند ، این میزان را از آن جهت ترکیبی میگویند که هم واحد اصلی و هم واحد سه تایی در آن نقش دارند

4- میزان پیچیده و لنگ :

در ساده ترین تعریف ؛ هر دوره این میزان آمیزه ای است از مضربها و مجموعهای اعداد 2 و 3

منبع : کتاب تئوری بنیادی موسیقی ، تألیف : پرویز منصوری
ارسال : نیایش

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.