نمود تأکید ، یعنی قوت و ضعف ضربها در وزنها و میزانهای گوناگون ، کم و بیش روشن و قابل درک است ؛ به طوری که می توان با اندکی ...


نمود تأکید ، یعنی قوت و ضعف ضربها در وزنها و میزانهای گوناگون ، کم و بیش روشن و قابل درک است ؛ به طوری که میتوان با اندکی ورزیدگی ، این نمود را تنها با شنیدن آهنگ بازشناخت . اما گاه به دلایل گوناگون لازم میشود که در موسیقی از روشنی و صراحت وزن یا دوره های ضرب کاسته شود و تأکید تا اندازه ای به ناروشنی گراید و به گفته دیگر ، ضرب قوی در لحظه ای که انتظارش را داریم ظاهر نشود .
چگونه میتوان این حالت را ایجاد کرد ؟
بهترین راه این است که ضرب قوی در دنباله ضرب ضعیف پیش از آن و چسبیده به آن بیاید . در یک نمونه عملی و روزمره در زندگی ، سنکوپ به آن میماند که راه رونده ای که به طور طبیعی با پاهای خود با زمان برابر قدم میگذارد و قدم بر میدارد ناگهان و بدون انتظار یکی از پاهایش به گودالی کم عمق فرو رود و در نتیجه لحظه برخورد پا با زمین اندکی عقب بیفتد .
نت سنکوپ از دو پاره چسبیده به هم ( پاره ضعیف تر و پاره قوی تر ) تشکیل میشود .
به طور کلی هر چه دیرند پاره ضعیف « سنکوپ » نسبت به پاره قوی آن کوتاهتر باشد ، بیان موسیقی حالتی اضطراب انگیزتر به خود میگیرد .

ضد ضرب
هر گاه در ضرب قوی ( نیمه قوی یا در قسمت قوی هر ضرب ) در یک یا چند میزان پی در پی سکوت بیاید و در ضری ضعیف ( نیمه ضعیف یا قسمت ضعیف هر ضرب ) صوت ظاهر شود ؛ آن حالت را ضد ضرب خوانند . ضد ضرب در واقع گونه ای سنکوپ است .

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.