صفحه اصلي > مطالب و مقالات, گنجینه ادبی, داستان کوتاه > فوت وفن کوزه گری(زیروبم10)

فوت وفن کوزه گری(زیروبم10)


8 دی 1394. نويسنده: طاهره اصغری

 مثل ها ومتل ها:

فوت کوزه گری

این ضرب المثل زمانی به کارمی رود که کسی همه چیزرابرای انجام کاری می داندبه جزیک نکته مهم ونهایی:
پسری پیش استادکوزه گری رفت وباخواهش والتماس فراوان به شاگردی استاددرآمد.پسربسیارباهوش وزرنگ بودواستادکم کم به اوعلاقه پیداکردوتمام تجربه های کاری خودرابه اویادداد.
شاگردوقتی تمام کارهارایادگرفت،شروع به ایرادگرفتن کردوگفت مزدمن کم است وکم کم زمزمه کردکه من می توانم بروم وبرای خودم کارگاهی راه اندازی کنم وکلی فایده ببرم.

هرچه استادکوزه گرازاوخواهش کردمدتی دیگرنزداوبماندتاشاگردی پیداکندوکمی کارهارایادبگیردتااستاددست تنهانباشد،پسرک قبول نکردواورادست تنهاگذاشت ورفت وکارگاهی راه اندازی کردوهمانطورکه یادگرفته بودکاسه هاراساخت ورنگ کردوروی آن لعاب دادودرکوره گذاشت ولی متوجه شدکه رنگ کاسه های اومات است وشفاف نیست.
دوباره ازنوشروع کردوخاک خوبترانتخاب کردودردرست کردن خمیربیشتردقت کردوبهترین لعاب رااستفاده کردوآنهارادرکوره گذاشت ولی بازهم مشکل قبلی به وجودآمد.
شاگردفهمیدکه تمام اسرارکاررایادنگرفته،نزداستادرفت ومشکل خودراگفت وازاستادخواهش کردکه اوراراهنمایی کند.
استادازاوپرسیدچگونه خاک راآماده می کندوچگونه لعاب راتهیه می کندوچگونه آن رادرکوره می گذارد.شاگردجواب تمام سوال هاراداد.
استادگفت:درست است که هرشاگردی بایدروزی استادشودولی تومرابی موقع تنها گذاشتی.بیایک سال اینجابمان تاشاگردتازه هم قدری کاریادبگیردوآن وقت من هم توراراهنمایی خواهم کردوتوبه کارگاه خودبرو.
شاگردقبول کردیک سال درآنجاماندولی هرچه دقت کردمتوجه اشتباه خودش نمی شد.یک روزاستاداوراصداکردوگفت بیابگویم که چراکاسه های لعابی تومات است.
استادکنارکوره ایستادوکاسه هاراگرفت تادرکوره بگذاردبه شاگردش گفت چشمهایت رابازکن تاکاررایادبگیری.
استادهنگام گذاشتن کاسه هاآنهارافوت می کرد.
بعدازاوپرسید:"فهمیدی?"شاگردگفت:نه،استاددوباره یک کاسه دیگربرداشت چندفوت محکم به آن کردوگردوخاکی که ازآن برخواسته بودبه شاگردنشان دادوگفت:این فوت وفن کاراست،این کاسه که چندروزدرکارگاه می ماندپرازگردوخاک می شوددرکوره این گردوخاک بارنگ لعاب مخلوط می شودورنگ لعاب راکدرمی کند.
وقتی آن رافوت می کنیم غبار پاک می شودورنگ لعاب روی آن روشن وشفاف می شودوجلاپیدامی کند.
حالابرووکارگاهت راروبراه کن وفوت کوزه گری رافراموش نکن.

نشریه فرهنگی اجتماعی زیروبم
شماره دهم

بازگشت