صفحه اصلي > مطالب و مقالات, تغذیه > زبان خوراکی ها: من پونه هستم

زبان خوراکی ها: من پونه هستم


2 فروردین 1399. نويسنده: azizi
من پونه هستم

در فارسى به من پونه، پودنه، پودينه و پودنگ گويند. معرب من فودنج است. اعراب به من حبق گويند. بيابانى - كوهى و نهرى دارم.

خواص پونهخواص پونه


من داراى انواع و اقسام بوده و به اسامى پونا، نحانحه، حبق الماء، نحاع و حبق التمساح، نجام، نعنع الماء كوهينه، جلنجوجه، صعترالفرس، سعتر فارسى، خليه، راقوته و پودنه دلتى، ظفيره و ظفيرا معروف مى باشم.

ملين معده بوده و از سوزش آن جلوگيرى مى كنند.

همگى مسكن سكسكه مى باشيم.

بادشكن و ضد استسقاء شناخته شده، جهت يرقان و اخراج مشيمه تجويز شده ايم (مشيمه پرده اطراف جنين است) ما را جهت باز شدن ادرار و بند آمدن اسهال تجويز كرده اند، زياده روى در خوردن ما براى زنان باردار خوب نيست زيرا سبب سقط جنين مى شود. ماليدن سوخته من به دندان لثه را محكم مى كند، بوييدن سر شاخه هاى ما مقوى قلب و نيروبخش است زياده روى در خوردن من براى معده خوب نيست.

پونه نهرى (گل پونه)
فارسى من پونه نهرى است. به من ضومران - حبق الماء - حبق التمساح نيز گفته اند، پادزهر مسموميت غذايى و ضد زهر قارچهاى سمى هستم.

چكاندن آب من در گوش سنگينى آن را بر طرف مى كند و آن را ضدعفونى مى كند.

جوشانده من جهت جذام تجويز شده است و عصاره من با عسل پيشاب آور است، عرق را زياد مى كنم.

با سكنجبين و رب انار از قى جلوگيرى مى كنم. سكسكه را تسكين مى دهم.

خوردن من با عسل و نمك جهت كرم كدو نافع است، ضماد خشك من بر محل نيش حشرات مفيد است و ماليدن آن بر مواضعى كه كرم گذاشته باشند نافع مى باشد.

نام كتاب: زبان خوراكي ها
نويسنده: دكتر عباد الدين جزايری
جلد اول


بازگشت