صفحه اصلي > مطالب و مقالات, تغذیه > زبان خوراكی ها - من سياه دانه هستم

زبان خوراكی ها - من سياه دانه هستم


3 خرداد 1399. نويسنده: azizi
اسم من سياه دانه است. به من سياه تخمه هم مى گويند. در كتابهاى گياه شناسى قديم مرا شونيز و كمون هندى ناميده اند. با اينكه از خانواده زيره هستم معذلك به علت شباهت ظاهرى و مشترك بودن بعضى از خواص معمولا ما را با هم نام مى برند.

خواص سیاه دانهخواص سیاه دانه


در اروپا و مصر و هندوستان مرا در مزارع مى كارند، ولى در ايران از قديم خودرو بوده و اكنون هم در اطراف تبريز و اراك ميرويم. سه نوع من در ايران پيدا مى شود كه يك نوع آن تلخ است و از نظر خواص دورتر از ما است.

مهمترين خواص ما دو نوع ديگر كشتن كرم هاى معده است و در ايران مرا روى نان مى پاشند و با آمدن خشخاش به بازار اكنون دانه هاى آن دوباره جاى مرا گرفته است.

در دانه هاى من جوهر روغنى همراه با مواد معطر و فرار و ويتامين اى است. ويتامين آ و د هم دارم. پيشاب و شير و عرق را زياد مى كنم، اخلاط سينه را از بين مى برم و پادزهر سموم مى باشم.

دود و بخور من حشرات را فرار مى دهد. جهت معالجه سرفه، قى و استسقاء و يرقان تجويز مى شوم. خوردن من صبح ناشتا باعث سرخى گونه و باز شدن رخسار است.

خوردن من با سركه جهت انداختن كرم هاى معده توصيه شده است. خوردن من با عسل يا موم جهت از بين بردن خال، خال گوشتى و ترك پوست و درد مفاصل و تحليل ورمها و با سركه جهت كك و مك، برص، كچلى و جوشهاى جلدى كه به علت اختلالات عروقى و عصبى باشد مفيد مى باشد.

در گذشته مرا با آب حنظل مخلوط كرده، اطراف ناف مى ماليدند تا كرم كدو دفع شود. دانه هاى كوبيده من مخلوط با عسل جهت تسكين درد رحم و پس درد زايمان داده مى شود.

ضماد من مخلوط با روغن گل جهت اگزما و ضماد سوخته من با موم و روغن و حنا جهت جلوگيرى از ريزش مو و طاسى مؤ ثر است. كمپرس جوشانده من بر سر، زكام را درمان مى كند و بر ساير اعضاء درد را تسكين و ورم را فرو مى برد.

اگر بو داده مرا با روغن زيتون مخلوط كنيد، و آنرا در بينى بچكانيد، نزله و زكامى را كه همراه با عطسه باشد از بين مى برم. مضمضه جوشانده من در سركه جهت تسكين درد دندان و محكم شدن دندان سود بسيار دارد.

نام كتاب: زبان خوراكي ها
نويسنده: دكتر عباد الدين جزايری
جلد اول


بازگشت