صفحه اصلي > مطالب و مقالات, روانشناسی > چه تصوری از خودتان دارید؟ (تست بسیار قوی)

چه تصوری از خودتان دارید؟ (تست بسیار قوی)


22 مهر 1398. نويسنده: maryam.pourmohammadi

چه تصوری از خودتان دارید؟ (تست بسیار قوی)«تصور از خود»‌‌ همان ادراک از خویشتن است؛ به عبارت دیگر، تصور فرد از مهارت‌ها، خصوصیات و توانایی‌هایی است که دارد. ویژگی‌های شخصیتی که در این مقیاس بررسی می‌شود مفهومی از خود را ارائه می‌دهند. این مقیاس پنج جنبه از ویژگی‌ها را بررسی و اندازه گیری می‌کند که عبارت است از:

۱) بعد توانایی‌های ذهنی شامل سوالاتی درباره معلومات، هوش، حافظه، توانایی خواندن و هوشیاری.

۲) بعد کارآمدی (تحصیلی یا شغلی) شامل سوال‌هایی درباره تلاش و سخت کوشی، موفقیت، تنبلی، به اتمام رساندن کار‌ها و یادگیری مطالب.

۳) بعد جذابیت ظاهری شامل سوال‌هایی درباره قیافه، محبوبیت، وضع ظاهر و مرتب بودن.

۴) بعد مهارت‌های اجتماعی شامل سوال‌هایی درباره شوخ طبعی، حسادت، شخصیت و ورزشکاربودن.

۵) بعد عیب‌ها و حسن‌ها شامل سوال‌هایی درباره حرص و طمع، خودخواهی، بی‌رحمی، مهربانی و خلق و خو.

 

می‌توانید در هر یک از صفات و ویژگی‌هایی که در ادامه ارائه می‌شود، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی را علامت بزنید که درباره شما بیشتر مصداق دارد.

 

۱) قیافه‌ام…
الف – تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است.
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۲) معلوماتم…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است.
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بیشتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

 

۳) حرص و طمع من…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بیشتر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است.

 

۴) شوخ طبعی من…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است.
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

 

۵) هوش من…
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

 

۶) محبوبیت من…
الف- بیشتر از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ه- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می‌شناسم.

 

۷) حافظه من…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، قوی‌تر است.
ب- قوی‌تر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، ضعیف‌تر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، ضعیف‌تر است.

 

۸) جذابیت من…
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

 

۹) شخصیت من…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است.
ب- بهتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۱۰) تنبلی من…
الف- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بیشتر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است.

 

۱۱) خودخواهی من…
الف- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بیشتر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است

.

۱۲) وضع ظاهری من…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است.

ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۱۳) خلق و خوی من…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است.
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- بد‌تر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۱۴) استقلال من…
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

 

۱۵) مرتب بودن و پاکیزگی من…
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

 

۱۶) موفقیتم…
الف- بیشتر از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- کمتر از بیشتر کسانی که می‌شناسم.

ه- تقریبا کمتر از همه کسانی که می‌شناسم.

 

۱۷) مهربانی‌ام…
الف- بیشتر از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ه- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می‌شناسم.

 

۱۸) در یادگیری مطالب…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهترم.
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهترم.

ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، ضعیفترم.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، ضعیفترم.

 

۱۹) حسادتم…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است.

 

۲۰) تلاش و سختکوشی من…
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

 

۲۱) توانایی خواندن و مهارت بیان من…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است.
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۲۲) در به اتمام رساندن کار‌ها…
الف- از همه کسانی که می‌شناسم، بهترم.
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهترم.

ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بدترم.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بدترم.

 

۲۳) تیزهوشی و هوشیاری من…
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم.
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر هستم.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است.

 

۲۴) از نظر ورزشکار بودن…
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهترم.
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهترم.

ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می‌شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بدترم.

ه- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بدترم.

<

بازگشت