صفحه اصلي > مجید اخشابی, پیام هفته > ارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابی

ارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابی


9 اردیبهشت 1399. نويسنده: nedakeshavarz

ارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابیارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابی


تنها شخصِ دانا نادانی را می‌شناسد، نادان‌ها نه خود را می‌شناسند و نه نادانی را. دقیقاً همان‌طور که حکمت برای شناختن نادانی، و نور برای شناختن تاریکی لازم است، ژرفا برای شناختن بیهودگی، و معنا برای شناختن بی‌معنایی لازم است. 
پاسکال می‌گوید:
 "هرکس که بیهودگی زندگی را درک نکند، درواقع خودش باید بسیار بیهوده باشد".

(پیتر کریفت، سه فلسفه زندگی)

ارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابیارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابی


البته بعد از اين جملات فكورانه و قابل تامل اضافه مي‌كنم و يا باجسارت تصيح كه زندگي را بهيچ وجه نميتوان بيهوده پنداشت. 
وچه بسا كه اگر آن را بيهوده بپنداريم واقعا بيهوده شود!!!
زندگي پاسخيست به نيازها و توقعات و خواسته هايمان كه به قدر اشتياق و ضرورت براي تحصيلشان تلاش كرده ايم.
اين نهايت بي انصافيست كه روياها و آرزوهاي ديروزمان را كه تبديل به بديهيات و دستيافته هايِ امروزمان شده اند بي ارزش بپنداريم و چنين فرايندِ زيبايي را كه نامش زندگيست، بيهوده قلمدادكنيم.
پاسخ فلسفيِ اگزيستانسياليست ها دراين باب كه همانا معناي زندگي را در معنايي كه ميتوان برايش تصور و ايجادكرد مي پندارند، ازجهاتي تعبير مقبول تر و اميدبخش تري از معناي زندگي باشد.

درپناه حضرت دوست شادو سلامت و موفق باشيد.
با احترام و ارادت:
مجيداخشابي 

ارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابیارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابی

ارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابیارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابی

ارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابیارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابی

ارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابیارزش زندگی به تعبیر دکتر مجید اخشابیبازگشت