شما نجار زندگی خود هستید

شما نجار زندگی خود هستید

17 بهمن 1393 , بازدید ها: 1167

نجار پیری خودرا برای باز نشستگی آماده می کرد. روزی موضوع را با کارفرمایش درمیان
[..]