These are indeed some most iconic images of photography. Every single one of them has a great story behind. Have a look!
یقینا در هنر عکاسی عکسهایی به یاد ماندنی وجود دارد هر یک با خود روایت گر واقعه بزرگی است نگاهی داشته باشید
1. Vulture Stalking a Starving Child | Kevin Carter, 1993
[img]These are indeed some most iconic images of photography. Every single one of them has a great story behind. Have a look!
یقینا در هنر عکاسی عکسهایی به یاد ماندنی وجود دارد هر یک با خود روایت گر واقعه بزرگی است نگاهی داشته باشید
1. Vulture Stalking a Starving Child | Kevin Carter, 1993[/img]

عکسها روایت گر حادثه ها

کرکسی منتظر مرگ کودکی قحطی زده
The most haunting image on the most iconic images of photography. In March 1993, photographer Kevin Carter made a trip to southern Sudan, where he took an iconic photo of a vulture preying upon an emaciated Sudanese toddler near the village of Ayod.
به یادمانی ترین عکس هنر عکاسی است. در مارس 1993 کوین کارتر در سفری که به جنوب سودان داشت نزدیک روستای آیود عکسی از یک کودک نحیف و کوچک سودانی در حالی که کرکسی منتظر شکارش (مرگش) بود گرفت.
The photograph was sold to The New York Times where it appeared for the first time on March 26, 1993 as ‘metaphor for Africa’s despair’.
عکس به روزنامه نیورک تایمز فروخته شد که اولین انتشارش در بیست و ششم مارس 1993 استعاره ای بود از نومیدی و یاس در آفریقا
Hundreds of people contacted the Times to ask the fate of the girl.
هزاران نفر از روزنامه تایمز جویای سرنوشت آن دختر بچه شدند
The paper reported that it was unknown whether she had managed to reach the feeding center.
روزنامه گزارش کرد از اینکه آیا آن دختر بچه برای رسیدن به مرکز تغذیه راهنمایی شده بی اطلاع است
In 1994, Carter won the Pulitzer Prize for this photo, but he couldn’t enjoy it. "I’m really, really sorry I didn’t pick the child up,” he confided in a friend.
در سال 1994 کارتر جایزه Pulitzer را به خاطر این عکس دریافت کرد اما او نمی توانست از آن لذت ببرد او به صورت محرمانه به یکی از دوستانش گفته بود من بسیار متاسفم که کودک را نجات ندادم
Consumed with the violence he’d witnessed, and haunted by the questions as to the little girl’s fate, he committed suicide three months later.
اعتیاد(مصرف) و شرایط سختی که شاهد بود و درگیری ذهنی که از مسئله سرنوشت دختر کوچک داشت سه ماه بعد او را به خود کشی واداشت
2. Murder of Vietcong by Saigon Police Chief | Eddie Adams, 1968
عکسها روایت گر حادثه ها

قتل ویتکنگی (سرباز ویتنامی) توسط رئیس پلیس سایگن
The Photograph That Ended a War But Ruined a Life. Feb 1, 1968. There were a lot of pictures taken during the Vietnam War-those of burning monks, fallen soldiers and whirling helicopters. But this picture by Eddie Adams is the one that defined the conflict and changed history.
عکس مربوط به پایان جنگ 1 فوریه 1968 بوده اما هنوز زندگی هایی از دست می رود عکسهای بسیاری در طول جنگ ویتنام از سوختن راهبها، کشته شدن سربازان و سقوط هلیکوپترها گرفته شده است اما عکسی که ادی آدامز گرفته تناقضی را نشان می دهد که داستان را تغییر می دهد
Adams won the 1969 Pulitzer Prize for Spot News Photography and a World Press Photo award for the photograph, this shows General Nguyen Ngoc Loan of the South Vietnamese Army about to kill the captain of a Vietcong squad at point-blank range.
آدامز جایزه پولیتزر را به خاطر دیدگاهی نو در عکس خبری و جایزه عکس خبری را توسط این عکس دریافت کرد این عکس ژنرال ارتش ویتنام جنوبی Nguyen Ngoc Loan را در حال کشتن یک سرجوخه ویتکنگی لحظه ای قبل از شلیک نشان می دهد
The photograph came to symbolize the brutality and harsh reality of the Vietnam War that was often shielded from Americans in the media and galvanized a worldwide anti-war movement.
عکس حاکی از وحشیگری و خشونت جاری در جنگ ویتنام است که اغلب از رسانه های آمریکایی و اذهان سازمان های ضد جنگ جامعه جهانی مخفی مانده است

Adams felt so bad for Loan that he apologized for having taken the photo at all, admitting, "The general killed the Vietcong; I killed the general with my camera.”
آدامز چنان حس بدی برای لون داشت که به خاطر گرفتن چنین عکسی عذرخواهی کرد با این همه اذعان داشت ژنرال، ویتکنگی را کشت و من با دوربینم ژنرال را

3. Cottingley Fairies | Elsie Wright and Frances Griffith, 1917
عکسها روایت گر حادثه ها

پری های روستای کاتینگلی

Beginning in 1917, two young cousins, Elsie Wright and Frances Griffiths who lived in Cottingley, near Bradford in England, made a series of five photographs that purported to show them with real fairies.
اوایل سال 1917 دو خواهر زاده با نامهای السی رایت و فرانسیس گریفتس که در کاتینگلی نزدیک برادفو رد در انگلستان زندگی می کردند 5 سری عکس که به نظر پریهای واقعی را نشان میداد را ساختند
When the photographs were first developed, many were convinced that these photographs were proof of fairies.
هنگامی عکسها اولین بار پخش شد بسیاری بر این باور شدند که عکسها دلیلی بر اثبات وجود پری است

It wasn’t until 1983 that the girls admitted that the photos were fakes and the fairies were created using cardboards.
تا سال 1983 که دخترها اعتراف کردند عکسها دستکاری شده و پری ها با استفاده از ورقه های نازک ایجاد شده است
While these images of fairies may seem like a trivial inclusion, the iconic photos confounded people for decades, raising significant debate and outlining the significance and potential hazards of the ability to manipulate images.
اگر چه تصاویر پریها بحث های مختصری را باعث شد ولی برای چند دهه مردم را گمراه کرد و بحثها و گفتگوها ی مهمی در مورد تهدید های نهفته ای که عکسهای دست کاری شده می توانند ایجاد کنند را باعث شد


 


1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.