صفحه اصلي > فتوگالری, روایت مصور, تاریخی > روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


23 مرداد 1392. نويسنده: mojgan.fateh
جنبـش مشروطه یا انقلاب مشروطیت مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.
از ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت.
خواست برکناری عین الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران و حتی عسگر گاریچی به میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد. عده‌ای از مردم و روحانیان به صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند.

مظفرالدین شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالتخانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله سیدین سندین آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عدهای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند. عین الدوله با گسترش ناآرامیها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم شد.

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


شاه فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی امضا کرد و حکومت مشروطه برای اولین بار در ایران تأسیس شد.
پس از مرگ مظفرالدین شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد.
محمدعلی شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند روز عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کرد و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند. با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلیشاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغشاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.
فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۱۴۸۱ گیلکی، را به توپ بستند.
پس از حمله به مجلس و پخش خبر آن، در شهرهای دیگر ایران شورش‌هایی برخاست. مردم تبریز و بختیاری‌ها با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند. علی مسیو، ستارخان، باقرخان و حیدرخان عمواوغلی در تبریز به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح (مجاهدین مشروطه) برای مقابله نیروهای دولتی دست زدند.

مجاهدین بختیاری با حرکت به سوی تهران و با همراهی مجاهدین شمال به فرماندهی سپهدار اعظم که در نزدیکی تهران به هم پیوستند، پس از شکست مقاومت نیروهای استبداد صغیر موفق به فتح تهران شدند. عکس های زیر مربوط به حوادث روی داده در این مقطع تاریخی است.

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


تصویر موسیو نوز بلژیکی با لباس عربی

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


اجتماعی از مشروطه خواهان روحانیون در کنار دیوار سفارت انگلیس در تهران

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


مظفر‌الدین شاه در مراسم گشایش دوره اول مجلس شورای ملی

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


صدراعظم و وزراء هيئت تجار كه دست خط مشروطه را به مجلس آورده اند.

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


عده‌ای از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


وكلاي انجمن آذربايجان در سال نخست مشروطه
در میانه حاج نظام الدوله و در دست راست او شیخ سلیم ایستاده است

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


ساختمان مجلس شورای ملی

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


محمد علی شاه و لیاخوف چند روز قبل از به توپ بستن مجلس

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


پل کوئیک لیاخوف و قشون قزاق

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


عمارت مجلس بعد از به توپ بسته شدن به امر محمد علي شاه

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


جمعی از زندانیان مشروطه خواه در باغ شاه پس از به توپ بستن مجلس

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


اعدام چند تن از مشروطه خواهان به دست سربازان قزاق در تبریز

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


محمد علي شاه و وزراي او در باغ شاه بعد از به توپ بستن مجلس

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


یپرم خان و سردار اسعد از فاتحان تهران

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


جمعی از مشروطه خواهان مسلح

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


مجاهدين مشروطه خواه پس از فتح تهران

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


تشییع یکی از مجاهدین كه در جنگ كشته شده است

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


افتتاح مجلس شوراي ملي با حضور احمد شاه و نايب السلطنه عليرضا خان عضدالملك

روایت مصور: تصـاویر کمیاب از انقلاب مشروطه در ایران


از راست؛ عليقلي خان سردار اسعد بختياري يكي از دو فاتح تهران و محمد ولي خان تنكابني سپهدار اعظم

بازگشت