روایت مصور سایت رسمی مجید اخشابی www.majidakhshabi.com مولانا پند فروتن زمین سخاوت رود بخشیدن شب دریا هماهنگی خشم کوه مهر خورشید
در فروتنی مانند زمین ‏باشروایت مصور سایت رسمی مجید اخشابی www.majidakhshabi.com مولانا پند فروتن زمین سخاوت رود بخشیدن شب دریا هماهنگی خشم کوه مهر خورشید
در سخاوت و کمک به‏ دیگران مانند رود باش
روایت مصور سایت رسمی مجید اخشابی www.majidakhshabi.com مولانا پند فروتن زمین سخاوت رود بخشیدن شب دریا هماهنگی خشم کوه مهر خورشید
در بخشیدن خطای ‏دیگران مانند شب باش
روایت مصور سایت رسمی مجید اخشابی www.majidakhshabi.com مولانا پند فروتن زمین سخاوت رود بخشیدن شب دریا هماهنگی خشم کوه مهر خورشید
در هماهنگی و کنار‏ آمدن با دیگران مانند دریا باش
روایت مصور سایت رسمی مجید اخشابی www.majidakhshabi.com مولانا پند فروتن زمین سخاوت رود بخشیدن شب دریا هماهنگی خشم کوه مهر خورشید
هنگام خشم و غضب مانند ‏کوه باش
روایت مصور سایت رسمی مجید اخشابی www.majidakhshabi.com مولانا پند فروتن زمین سخاوت رود بخشیدن شب دریا هماهنگی خشم کوه مهر خورشید
در مهر و دوستی مانند ‏خورشید باش
روایت مصور سایت رسمی مجید اخشابی www.majidakhshabi.com مولانا پند فروتن زمین سخاوت رود بخشیدن شب دریا هماهنگی خشم کوه مهر خورشید
خودت باش همانگونه که‏ مینمایی

گردآوری و ارسال: ملکا رمضانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.