سال 93 سال چه حیوانی است؟


مطالب داغ: سال 93 سال چه حیوانی است؟

سابقاً به تبعیّت از تقویم ترکان ایغوری که برای هر سال نامی نهاده بودند در ایران نیز سال ها را به همان نامها می شناختند و در تقویم ها نیز ثبت می کردند. اسامی مزبور بدین قرار بوده است:

موش ،گاو ، پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار ،اسب ،گوسفند، میمون ،مرغ، سگ، خوک

و این همان نامهائی است که ابونصر فراهی در کتاب نصاب الصبیان آنها را در این رباعی به نظم در آورده است .

موش و بقر و پلنگ و خرگوش زین چار چو بگذری، نهنگ آید و مـــــار

و آنگاه به اسب وگوسفند است شمار حمدونه و مــرغ و سگ و خوک آخرکار

جالب است حوادثی که در هر سال رخ می دهد، زیر تاثیر و نفوذ حــیوان نماد آن سال قرار می گیرد. شاید چنین باورهایی خرافی و بی پایه و اساس به نظر برسد و شاید عده ای باشند کــه حرکت ماه و خورشید را از زندگی انسان ها موثر می دانند و بعید هم نیست که به واقع هـــم چنین اثری وجود داشته باشد و تمام متولدین یک سال سرنوشت و ویژگـی های شخصـیتی و خصوصیات یکسانی داشته باشند،اما از دیر باز و ایام قدیم در ایران نیز برای هر سـال شمسی نام حیوانی نام گذاری می شد که تا به امروز نیز متداول است. این نامها که مـــــــتعلق به 12 حیوان یاد شده است به صورت چرخشی بر روی سالها گذاشته می شوند.
برای به دست آوردن نام حیوان بر سال موردنظر از یک فرمول ســــاده استفاده می کنند. عدد سال را منهای عدد 6 می کنند و عدد بدست آمده را بر 12 تقسیم می نمایند. باقیمانده تقسیم که اعشار آن مورد نیاز نیست و کمتر از 12 می باشد، نام حـــــــــــیوان را برای سال مورد نظر مشخص می کند.
مثال: برای آنکه بدانیم در سال 1393چه نام حیوانی بر سال اطلاق خواهد شد، عدد 1393 را منهای 6 می کنیم و حاصل را بر 12 تقسیم می نماییم. باقیمانده این تقسیم، مـــــطابق جدول پائین نام حیوان را مشخص می کند.

1387 =6 -- 1393

12 ÷1387 (بدون اعشار) ، باقیمانده 7 است.
با مراجعه به جدول در ردیف هفت، نام اسب دیده می شود. بنابراین ســـال 1393 سال اسب

خواهد بود.

مثال دیگر : می خواهیم بدانیم سال 1392 به نام چه حیوانی نام گذاری شده است .
1386= 6- 1392
12÷1386 (بدون اعشار) ، باقیمانده 6 می باشد.
در ردیف 6 جدول، نام مار به چشم می خورد، پس بنابراین سال 1392 سال ماراست.

اما ساده تر از این می توان به ترتیب زیر نماد حیوان هر سال را جستجو کرد:

ســال موش = 1303 - 1315 - 1327 - 1339 - 1351 - 1363 - 1375 - 1387
ســال گاو = 1304 - 1316 - 1328 - 1340 – 1352 - 1364 - 1376 - 1388
ســـال پلنگ = 1305 - 1317 - 1329 - 1341 - 1353 - 1365 - 1377 - 1389
سال خرگوش = 1306 - 1318 - 1330 - 1342 - 1354 - 1366 - 1378 - 1390
سال نـــهنگ = 1307 - 1319 - 1331 - 1343 - 1355 - 1367 - 1379 - 1391
سال مــــار = 1308 - 1320 - 1332 - 1344 - 1356 - 1368 - 1380 - 1392
سال اســــب = 1309 - 1321 - 1333 - 1345 - 1357 - 1369 - 1381 - 1393
سال گــوسفند= 1310 - 1322 - 1334 - 1346 - 1358 - 1370 - 1382 - 1394
ســـال میمون = 1311 - 1323 - 1335 - 1347 - 1359 - 1371 - 1383 - 1395
ســـال مرغ = 1312 - 1324 - 1336 - 1348 - 1360 - 1372 - 1384 - 1396
ســــال سگ = 1313 - 1325 - 1337 - 1349 - 1361 - 1373 - 1385 - 1397
سال خــــــوک = 1314 - 1326 - 1338 - 1350 - 1362 - 1374 - 1386 - 1398

حال آیا می دانید سال نولد شما سال چه حیوانی بوده؟
0
0
0
0 نفر

1 نظر

  1. من متولدسال خرگوش هستم.ولی فکرنمیکردم آقای اخشابی متولدسال موش هستند.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.