غزال (قسمت23)

غزال (قسمت23)

دیروز, 10:05 , بازدید ها: 24

سیمین دستم را به گرمی در دست گرفت و با خود به درون اتاق برد. نگاهی به اطراف
[..]

غزال (قسمت22)

غزال (قسمت22)

26 مهر 1395 , بازدید ها: 29

از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم. با لبخندی از او تشکر کردم دست در دست او قدم
[..]

غزال (قسمت21)

غزال (قسمت21)

16 مهر 1395 , بازدید ها: 42

بین من و بهارک عاطفه ای عجیب برقرار شده بود طوری که شبها در بستر من میخوابید و
[..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 39

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد...
[..]

غزال(قسمت20)

غزال(قسمت20)

5 مهر 1395 , بازدید ها: 45

چیزی مثل برق از ذهنم گذشت. اما نه شاید تا بحال ده نفر را استخدام کرده و عوض و
[..]

غزال(قسمت19)

غزال(قسمت19)

15 شهریور 1395 , بازدید ها: 73

صبح زودتر از لیلا از خواب بلند شدم. بساط صبحانه را سریع آماده کردم چون اگر
[..]

غزال(قسمت18)

غزال(قسمت18)

8 شهریور 1395 , بازدید ها: 71

سریع کفشهایم را به پا کردم نمیدانستم چطور میدوم آنقدر دویدم تا نفسم بند آمد،
[..]

غزال(قسمت17)

غزال(قسمت17)

26 مرداد 1395 , بازدید ها: 69

کم کم احساس کردم از جیب بری بدم نمی آید. کارهای لیلا مرا وسوسه میکرد. رو به او
[..]

غزال(قسمت16)

غزال(قسمت16)

16 مرداد 1395 , بازدید ها: 82

لیلا گاهی اوقات به من سر میزد. اما در این مدت هرگز از من نخواست تا پیشه او را
[..]

غزال(قسمت15)

غزال(قسمت15)

7 مرداد 1395 , بازدید ها: 177

طوبی که برای اولین بار به اصفهان سفر میکرد و با هیجان خاصی اطراف را مینگریست
[..]

غزال(قسمت14)

غزال(قسمت14)

4 مرداد 1395 , بازدید ها: 101

صبح با خاله راهی بنگاه شدیم اما قبل از آن از او خواستم تا سر و وضع خود را مرتب
[..]

غزال(قسمت13)

غزال(قسمت13)

29 تیر 1395 , بازدید ها: 136

ناگهان دست از خنده برداشت و با عصبانیت گفت: مزه هم میپرونی؟ آفرین نمیدونستم
[..]

غزال(قسمت12)

غزال(قسمت12)

24 تیر 1395 , بازدید ها: 130

روزها پشت سر هم سپری میشد. من همه سعی ام بر این بود تا آقای مرادی را ناراحت
[..]

غزال(قسمت11)

غزال(قسمت11)

13 تیر 1395 , بازدید ها: 115

نغمه را نیز فراموش کرده بودم.اما باز به او علاقه داشتم.با خود اندیشیدم مثل
[..]

غزال( قسمت10)

غزال( قسمت10)

5 تیر 1395 , بازدید ها: 299

یک هفته از رفتن نغمه میگذشت هر جایی از خانه را مینگریستم جای خالی او را احساس
[..]

غزال(قسمت9)

غزال(قسمت9)

26 خرداد 1395 , بازدید ها: 180

مرد با نگاهش چیزی را به زن فهماند و زن آرام پالتو را تنش کرد.خیالم راحت شد نفس
[..]

غزال(قسمت8)

غزال(قسمت8)

14 خرداد 1395 , بازدید ها: 219

بهانه گیریهای آقا رحمان روز به روز بیشتر میشد.پدر تمام سعی خودش را میکرد تا
[..]

غزال(قسمت7)

غزال(قسمت7)

7 خرداد 1395 , بازدید ها: 167

روزها پشت هم مثل باد سپری میشد.اصرارهای مکرر من برای رفتن نغمه به مدرسه بی ثمر
[..]

غزال(قسمت6)

غزال(قسمت6)

3 خرداد 1395 , بازدید ها: 228

روزها پشت هم چون باد سپری میشد ،با تلاش بسیار پدر در انبار یک کارخانه برای خود
[..]

رمان غزال(قسمت 5)

رمان غزال(قسمت 5)

29 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 366

نفسی به سختی کشیدم.زندایی مرا در آغوش گرفت و با همان لحن ادامه داد:نظر خود
[..]