قصه شب: يک قدم تا عشق 56

قصه شب: يک قدم تا عشق 56

26 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 530

فواد كه آن طرف اتاق داشت وسايل پزشكي اش را درون كيف دستي اش قرار مي داد و شاهد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 55

قصه شب: يک قدم تا عشق 55

25 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 564

سرم را ميان دستانم گرفتم و با اشك و آه گفتم: - كاش اين طور بود كاش من اشتباه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 54

قصه شب: يک قدم تا عشق 54

24 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 504

-بابا مي گه اين درست نيست كه باربد انگليس بماند و تو را بلاتكليف بگذارد مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 53

قصه شب: يک قدم تا عشق 53

23 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 510

بعد بابا سكوت كرد و منتظر شنيدن جوابي از طرف من شد. صحبت هاي بابا مرا به فكر [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 52

قصه شب: يک قدم تا عشق 52

22 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 495

فواد كه شاهد مكالمه ي ما بود و مي ديد كه من هر لحظه حالم بدتر مي شود به طرفم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 51

قصه شب: يک قدم تا عشق 51

21 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 624

دو هفته، سه هفته، چهار هفته، تبديل به سه ماه شد و از آمدن باربد هيچ خبري نشد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 50

قصه شب: يک قدم تا عشق 50

18 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 599

فواد خنديد و گفت: - خوب و سرحال آب و هواي انگليس بدجوري بهش ساخته... با حرص [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 49

قصه شب: يک قدم تا عشق 49

15 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 625

آنچنان شوك شديدي بهم دست داد كه قدرت فكر كردن نداشتم و احساس مي كردم فكرم فلج [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 48

قصه شب: يک قدم تا عشق 48

14 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 597

از خوشحالي چند بار به هوا پريدم و مثل كودكي ذوق كردم بعد همان لحظه وضو گرفتم و [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 47

قصه شب: يک قدم تا عشق 47

12 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 645

به زحمت گفتم: - جز دعا كه كاري از دستم برنمياد. مكالمه ي من و باربد جز بحث در [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 46

قصه شب: يک قدم تا عشق 46

11 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 675

نويد آرام شد و سرش را معصومانه بر روي شانه ام گذاشت و چشمانش را بست طولي نكشيد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 45

قصه شب: يک قدم تا عشق 45

10 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1 066

نگاهي به مامان كردم با نگاهش به من فهماند كه مي داند در دلم چه مي گذرد! بار [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 44

قصه شب: يک قدم تا عشق 44

29 فروردین 1392 , بازدید ها: 744

ناگهان بازوي باربد را گرفتم و با التماس به او گفتم: - باربد جان نرو... خواهش [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 43

قصه شب: يک قدم تا عشق 43

28 فروردین 1392 , بازدید ها: 856

باربد اين را گفت و چند گامي جلوتر از من برداشت خواستم نيشگون محكمي از بازويش [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 42

قصه شب: يک قدم تا عشق 42

26 فروردین 1392 , بازدید ها: 1 109

مثل بچه اي حرف گوش كن با سر حرفش را تاييد كردم و او از اتاق بيرون رفت گر چه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 41

قصه شب: يک قدم تا عشق 41

21 فروردین 1392 , بازدید ها: 753

عاطفه اينها را مي گفت و بيشتر زار مي زد لحظه ها براي همه ما به سختي و تلخي مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 40

قصه شب: يک قدم تا عشق 40

17 فروردین 1392 , بازدید ها: 944

تنها سكوتي در آن سوي خط به گوشم رسيد دوباره گفتم: - الو... بفرماييد! كه ناگهان [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 39

قصه شب: يک قدم تا عشق 39

16 فروردین 1392 , بازدید ها: 684

روزها مثل برق و باد مي گذشتند و ديگر چيزي به فارغ التحصيل شدن من و باربد باقي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 38

قصه شب: يک قدم تا عشق 38

15 فروردین 1392 , بازدید ها: 600

باربد دندانهايش را از خشم بهم فشرد و گفت: - اون آشغال كثيف چي بهت مي گفت؟ از [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 37

قصه شب: يک قدم تا عشق 37

14 فروردین 1392 , بازدید ها: 725

باربد دستم را گرفت و منو به طرف خودش كشاند و گفت: - مي دونم عزيزم ولي كار نقاش [..]