قصه شب: يک قدم تا عشق 56

قصه شب: يک قدم تا عشق 56

26 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 390

  فواد كه آن طرف اتاق داشت وسايل پزشكي اش را درون كيف دستي اش قرار مي داد
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 55

قصه شب: يک قدم تا عشق 55

25 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 410

  سرم را ميان دستانم گرفتم و با اشك و آه گفتم:  - كاش اين طور بود كاش
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 54

قصه شب: يک قدم تا عشق 54

24 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 389

-بابا مي گه اين درست نيست كه باربد انگليس بماند و تو را بلاتكليف بگذارد مي
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 53

قصه شب: يک قدم تا عشق 53

23 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 385

  بعد بابا سكوت كرد و منتظر شنيدن جوابي از طرف من شد. صحبت هاي بابا مرا به
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 52

قصه شب: يک قدم تا عشق 52

22 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 377

فواد كه شاهد مكالمه ي ما بود و مي ديد كه من هر لحظه حالم بدتر مي شود به طرفم
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 51

قصه شب: يک قدم تا عشق 51

21 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 504

  دو هفته، سه هفته، چهار هفته، تبديل به سه ماه شد و از آمدن باربد هيچ خبري
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 50

قصه شب: يک قدم تا عشق 50

18 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 478

  فواد خنديد و گفت:  - خوب و سرحال آب و هواي انگليس بدجوري بهش
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 49

قصه شب: يک قدم تا عشق 49

15 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 504

آنچنان شوك شديدي بهم دست داد كه قدرت فكر كردن نداشتم و احساس مي كردم فكرم فلج
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 48

قصه شب: يک قدم تا عشق 48

14 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 473

  از خوشحالي چند بار به هوا پريدم و مثل كودكي ذوق كردم بعد همان لحظه وضو
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 47

قصه شب: يک قدم تا عشق 47

12 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 522

  به زحمت گفتم:  - جز دعا كه كاري از دستم برنمياد.  مكالمه ي من
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 46

قصه شب: يک قدم تا عشق 46

11 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 560

نويد آرام شد و سرش را معصومانه بر روي شانه ام گذاشت و چشمانش را بست طولي نكشيد
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 45

قصه شب: يک قدم تا عشق 45

10 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 940

نگاهي به مامان كردم با نگاهش به من فهماند كه مي داند در دلم چه مي گذرد! بار
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 44

قصه شب: يک قدم تا عشق 44

29 فروردین 1392 , بازدید ها: 559

  ناگهان بازوي باربد را گرفتم و با التماس به او گفتم:  - باربد جان
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 43

قصه شب: يک قدم تا عشق 43

28 فروردین 1392 , بازدید ها: 737

باربد اين را گفت و چند گامي جلوتر از من برداشت خواستم نيشگون محكمي از بازويش
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 42

قصه شب: يک قدم تا عشق 42

26 فروردین 1392 , بازدید ها: 977

مثل بچه اي حرف گوش كن با سر حرفش را تاييد كردم و او از اتاق بيرون رفت گر چه
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 41

قصه شب: يک قدم تا عشق 41

21 فروردین 1392 , بازدید ها: 639

  عاطفه اينها را مي گفت و بيشتر زار مي زد لحظه ها براي همه ما به سختي و
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 40

قصه شب: يک قدم تا عشق 40

17 فروردین 1392 , بازدید ها: 730

تنها سكوتي در آن سوي خط به گوشم رسيد دوباره گفتم:   - الو...
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 39

قصه شب: يک قدم تا عشق 39

16 فروردین 1392 , بازدید ها: 542

روزها مثل برق و باد مي گذشتند و ديگر چيزي به فارغ التحصيل شدن من و باربد باقي
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 38

قصه شب: يک قدم تا عشق 38

15 فروردین 1392 , بازدید ها: 449

  باربد دندانهايش را از خشم بهم فشرد و گفت:  - اون آشغال كثيف چي بهت
[..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 37

قصه شب: يک قدم تا عشق 37

14 فروردین 1392 , بازدید ها: 583

  باربد دستم را گرفت و منو به طرف خودش كشاند و گفت:  - مي دونم عزيزم
[..]