قصه شب: يک قدم تا عشق 16

قصه شب: يک قدم تا عشق 16

10 اسفند 1391 , بازدید ها: 733

در حالي كه هنوز ريشه هاي خشم و حسادت نسبت به او در وجودم شعله مي كشيد با سردي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 15

قصه شب: يک قدم تا عشق 15

9 اسفند 1391 , بازدید ها: 698

دلم مي خواست كه آنقدر قوي و محكم بودم كه مقابلش مي ايستادم و به او مي گفتم تو [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 14

قصه شب: يک قدم تا عشق 14

8 اسفند 1391 , بازدید ها: 629

سرد و بی تفاوت نگاهی به هر سه شان انداختم و گفتم: نگران نباشید کمی سر درد دارم، [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 13

قصه شب: يک قدم تا عشق 13

7 اسفند 1391 , بازدید ها: 670

باربد نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت: خدا رو شکر نه ان شاءا... از فردا [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 12

قصه شب: يک قدم تا عشق 12

5 اسفند 1391 , بازدید ها: 966

و بعد رو به بچه های دیگر کلاس کرد و گفت:-آقایان و خانمها، طبق لیستی که در دست [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 11

قصه شب: يک قدم تا عشق 11

4 اسفند 1391 , بازدید ها: 616

فواد صندلی کنار تختم را کشید و در حالی که روی آن می نشست حرف مامان را ادامه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 10

قصه شب: يک قدم تا عشق 10

3 اسفند 1391 , بازدید ها: 833

در حالی که می لرزیدم به ناچار با لحن مهربان تری گفتم: آقای آشتیانی شما که عکس [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 9

قصه شب: يک قدم تا عشق 9

2 اسفند 1391 , بازدید ها: 769

با شرمساری سرم را به صندلی تکیه دادم و با صدای آرام اما لرزانی گفتم: -لطفا نگه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 8

قصه شب: يک قدم تا عشق 8

1 اسفند 1391 , بازدید ها: 620

با تعجب برگشتم و گفتم: -دعوت از طرف کی مامان در جوابم گفت -رویا و رعنا. زیر لب [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 7

قصه شب: يک قدم تا عشق 7

30 بهمن 1391 , بازدید ها: 559

استاد به او گفت: -بفرمایید آقای آشتیانی در دلم آشوب و طوفانی به پاشده بود، [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 6

قصه شب: يک قدم تا عشق 6

29 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 014

یک روز پس از پایان کلاسها می خواستم به خانه بروم که یکی از بچه ها به طرفم آمد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 5

قصه شب: يک قدم تا عشق 5

28 بهمن 1391 , بازدید ها: 950

در دل هزار بار خودم را لعنت کردم آخر این چه دعایی بود که به درگاه خدا کرده [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 4

قصه شب: يک قدم تا عشق 4

27 بهمن 1391 , بازدید ها: 740

باعجله گفتم: مامان من که نمی تونم به زور کسی رو دوست داشته باشم. همان بهتر که [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 3

قصه شب: يک قدم تا عشق 3

26 بهمن 1391 , بازدید ها: 818

و بعد بدون اینکه مهلتی برای حرف زدن به من بدهد تا او را قانع کنم خداحافظی سردی [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 2

قصه شب: يک قدم تا عشق 2

25 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 242

شایان نگاه خاصی بهم انداخت و سپس رویش را به طرف فواد برگرداند و با طعنه گفت: [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 1

قصه شب: يک قدم تا عشق 1

24 بهمن 1391 , بازدید ها: 19

باد سرد پاییزی به صورتم تازیانه می زد، زیپ پالتویم را تا روی چانه بالا کشیدم و [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 84

قصه شب: عطر نفسهاي تو 84

10 بهمن 1391 , بازدید ها: 775

مهتا اخمی کرد و گفت: دیبا تو چه ات شده؟ رفتن و تو تصمیمت برای ما محترم است. [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 83

قصه شب: عطر نفسهاي تو 83

9 بهمن 1391 , بازدید ها: 756

نه فکر می کنم پدر دارد با ناصرخان حرف می زند. نگاه هردویمان به دالان خیره ماند. [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 82

قصه شب: عطر نفسهاي تو 82

7 بهمن 1391 , بازدید ها: 663

نمی دانم مادرجان. من کسی را ندارم که برایم نامه بدهد. شما بگویید. از طرف دوست [..]