قصه شب: عطر نفسهاي تو 21

قصه شب: عطر نفسهاي تو 21

11 آبان 1391 , بازدید ها: 628

آرام از جا برخاستم و با نگاهی به صورتش به تندی گفتم: من با شما هیچ حرفی ندارم. [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 20

قصه شب: عطر نفسهاي تو 20

10 آبان 1391 , بازدید ها: 346

آن روز اوضاع مملکت خراب بود. انگار عده‌ای آزاده خواه و دموکراسی طلب بر ضد شاه و [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 19

قصه شب: عطر نفسهاي تو 19

9 آبان 1391 , بازدید ها: 582

موهایم را به سادگی شانه کردم و کت و دامن کرم رنگم را پوشیدم. جلوی آینه‌ [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 18

قصه شب: عطر نفسهاي تو 18

8 آبان 1391 , بازدید ها: 889

با خنده ی مصنوعی گفتم: آه بله، مهتای عزیز. همه چیز را مدتهاست فراموش کردم. فقط [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 17

قصه شب: عطر نفسهاي تو 17

7 آبان 1391 , بازدید ها: 722

از خواب برخاستم. چه رویای هولناکی بود. مگر مي‌شد عاشقی معشوقش را از خود براند؟ [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 16

قصه شب: عطر نفسهاي تو 16

6 آبان 1391 , بازدید ها: 753

شبهای آذر به پایان مي‌رسید. من همچنان مریض احوال بودم. هیچ خورد و خوراکی [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 14

قصه شب: عطر نفسهاي تو 14

4 آبان 1391 , بازدید ها: 676

پاییز مي‌رفت تا جای خود را به زمستان دهد. زمان تولد فرزند مهتا بود. وضعش کلی [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 13

قصه شب: عطر نفسهاي تو 13

3 آبان 1391 , بازدید ها: 537

از حرفش جا خوردم. چرا یادگاری؟ مگر دیگر او را نمي‌بینم؟ نگاهی به ساعت مچی‌اش [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 12

قصه شب: عطر نفسهاي تو 12

2 آبان 1391 , بازدید ها: 396

مي‌دانستم فکرهایم مهمل و بی‌اساس و همه زاییده‌ی حسادت مي‌باشد، اما باز این [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 11

قصه شب: عطر نفسهاي تو 11

1 آبان 1391 , بازدید ها: 468

بعد از ساعتی زمان مراجعتمان به خانه فرا رسید. مادر ویدا در حین مشایعت از ما [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 10

قصه شب: عطر نفسهاي تو 10

29 مهر 1391 , بازدید ها: 671

ماکان با حالتی محترمانه گفت: امیدوارم مرا ببخشید اما در چنان موقعیتی اشتیاق [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 9

قصه شب: عطر نفسهاي تو 9

28 مهر 1391 , بازدید ها: 670

دایه ناهار را آورد و پسرها مشغول خوردن شدند. حوصله‌ام از جو اتاق سر رفته بود. [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 8

قصه شب: عطر نفسهاي تو 8

27 مهر 1391 , بازدید ها: 732

من نخواستم تو رسوم خانواده‌ات را نادیده بگیری. جلوی جمع هر چه خواستی مرا خطاب [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 7

قصه شب: عطر نفسهاي تو 7

26 مهر 1391 , بازدید ها: 500

به حرفش خندیدم: مهتا جان منظوری نداشتم. تو هم آنقدر دفاع نکن می‌دانم دل خوشی از [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 6

قصه شب: عطر نفسهاي تو 6

25 مهر 1391 , بازدید ها: 463

- باور کنید دلم برای استعداد این جوان می‌سوزد. چون مملکت ما نیاز به چنین افرادی [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 5

قصه شب: عطر نفسهاي تو 5

24 مهر 1391 , بازدید ها: 563

سخنان ویدا مانند جرقه‌ای در ذهنم روشن شد و حسی بسیار قوی در من به وجود آورد به [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 4

قصه شب: عطر نفسهاي تو 4

23 مهر 1391 , بازدید ها: 430

چندی بعد عده‌ای از مهمانان از جا برخاستند و عازم رفتن شدند. پدر و دوستانش هم [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 3

قصه شب: عطر نفسهاي تو 3

22 مهر 1391 , بازدید ها: 523

پدر از حرف کادر خنده‌ای دلنشین می‌کرد و می‌گفت: دیبا در انتخاب همسر اختیار تام [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 2

قصه شب: عطر نفسهاي تو 2

21 مهر 1391 , بازدید ها: 1 740

- نه قول می دم زود برگردیم. فقط مرا ببر آنجا جونم به لب رسید. باشه به شرط این [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 1

قصه شب: عطر نفسهاي تو 1

20 مهر 1391 , بازدید ها: 378

گیسوان تابدارم را تکانی دادم و دسته ای از موهایم را جلوی سینه انداختم. چادر قد [..]