غزال(قسمت15)

غزال(قسمت15)

7 مرداد 1395 , بازدید ها: 706

طوبی که برای اولین بار به اصفهان سفر میکرد و با هیجان خاصی اطراف را مینگریست
[..]

غزال(قسمت14)

غزال(قسمت14)

4 مرداد 1395 , بازدید ها: 478

صبح با خاله راهی بنگاه شدیم اما قبل از آن از او خواستم تا سر و وضع خود را مرتب
[..]

غزال(قسمت13)

غزال(قسمت13)

29 تیر 1395 , بازدید ها: 585

ناگهان دست از خنده برداشت و با عصبانیت گفت: مزه هم میپرونی؟ آفرین نمیدونستم
[..]

غزال(قسمت12)

غزال(قسمت12)

24 تیر 1395 , بازدید ها: 447

روزها پشت سر هم سپری میشد. من همه سعی ام بر این بود تا آقای مرادی را ناراحت
[..]

غزال(قسمت11)

غزال(قسمت11)

13 تیر 1395 , بازدید ها: 475

نغمه را نیز فراموش کرده بودم.اما باز به او علاقه داشتم.با خود اندیشیدم مثل
[..]

غزال( قسمت10)

غزال( قسمت10)

5 تیر 1395 , بازدید ها: 791

یک هفته از رفتن نغمه میگذشت هر جایی از خانه را مینگریستم جای خالی او را احساس
[..]

غزال(قسمت9)

غزال(قسمت9)

26 خرداد 1395 , بازدید ها: 513

مرد با نگاهش چیزی را به زن فهماند و زن آرام پالتو را تنش کرد.خیالم راحت شد نفس
[..]

غزال(قسمت8)

غزال(قسمت8)

14 خرداد 1395 , بازدید ها: 633

بهانه گیریهای آقا رحمان روز به روز بیشتر میشد.پدر تمام سعی خودش را میکرد تا
[..]

غزال(قسمت7)

غزال(قسمت7)

7 خرداد 1395 , بازدید ها: 528

روزها پشت هم مثل باد سپری میشد.اصرارهای مکرر من برای رفتن نغمه به مدرسه بی ثمر
[..]

غزال(قسمت6)

غزال(قسمت6)

3 خرداد 1395 , بازدید ها: 598

روزها پشت هم چون باد سپری میشد ،با تلاش بسیار پدر در انبار یک کارخانه برای خود
[..]

رمان غزال(قسمت 5)

رمان غزال(قسمت 5)

29 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 1326

نفسی به سختی کشیدم.زندایی مرا در آغوش گرفت و با همان لحن ادامه داد:نظر خود
[..]

غزال(قسمت چهارم)

غزال(قسمت چهارم)

24 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 795

رمان غزال-قسمت چهارم عمه لبانش میلرزید نامه را گرفت و خواند و غش کرد.همگی
[..]

غزال(قسمت سوم)

غزال(قسمت سوم)

20 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 1130

با التماس لباسش رو گرفتم و ادامه دادم:نه خاله اون وقت تلافیش رو سر نغمه در
[..]

غزال(قسمت دوم)

غزال(قسمت دوم)

19 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 777

رمان غزال-قسمت دوم نغمه را به دسته خاله سپردم و همه راهی بهشت زهرا شدیم. دایی
[..]

غزال(قسمت اول)

غزال(قسمت اول)

15 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 886

نام رمان: غزال نویسنده: فاطمه طاهری ، نوبت چاپ اول:1382 شامل: 7 فصل ای دوست:
[..]

قصه شب: کلاه فروش

قصه شب: کلاه فروش

7 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 519

کلاه فروشی روزی از جنگلی می گذشت. تصمیم گرفت زیر درخت مدتی استراحت کند. لذا
[..]

قصه شب: کلبه عشق 9

قصه شب: کلبه عشق 9

1 تیر 1393 , بازدید ها: 903

بابا به من اخمی کرد ولی من بی اعتنا به آقاجون چشم دوختم آقاجون دستی بر روی
[..]

قصه شب: کلبه عشق 8

قصه شب: کلبه عشق 8

31 خرداد 1393 , بازدید ها: 1092

شیرین: چی شده نمی خوای به من بگی حتما بهش بگم خیلی خوشحال می شه پیشه من
[..]

قصه شب: کلبه عشق 7

قصه شب: کلبه عشق 7

18 خرداد 1393 , بازدید ها: 868

شیرین: بیدار شدی بیا سوپ درست کردم بخور  ارشیا با تعجب نگاهی به او کرد
[..]

قصه شب: کلبه عشق 6

قصه شب: کلبه عشق 6

17 خرداد 1393 , بازدید ها: 855

ارشیا: آره بی رحمم بی رحمم چیه می خواستی بگم بیا من تورو دزدیدم بریم پیشه
[..]