قصه شب: بامداد خمار 144

قصه شب: بامداد خمار 144

3 خرداد 1391 , بازدید ها: 519

بی اراده گفتم: - من هم آفت زده هستم. بچه دار نمی شوم. و اشک در چشمانم حلقه زد. [..]

قصه شب: بامداد خمار 143

قصه شب: بامداد خمار 143

2 خرداد 1391 , بازدید ها: 612

روزی که نیمتاج با بچه های خودش و پسر اشرف از زیارت مشهد بازگشتند، ساعت ده صبح [..]

قصه شب: بامداد خمار 142

قصه شب: بامداد خمار 142

1 خرداد 1391 , بازدید ها: 688

مادرم خوشحال بود. پدرم خوشحال بود. عمو و زن عمو خوشحال بودند. نمی دانستم چه [..]

قصه شب: بامداد خمار 141

قصه شب: بامداد خمار 141

31 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 492

حرفم را برید: - گردن خدا و پیغمبر نینداز محبوبه. چه دلیلی دارد که خداوند با یک [..]

قصه شب: بامداد خمار 140

قصه شب: بامداد خمار 140

30 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 623

یک صندلی را کنار بخاری کشیدم و نشستم. او هم، در میان بهت و نگرانی و حیرت من، [..]

قصه شب: بامداد خمار 137

قصه شب: بامداد خمار 137

27 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 857

- نه. راحت نشدم. اگر می توانستم این رگ بی غیرتی را با تیغ از هم بدرم، آن وقت [..]

قصه شب: بامداد خمار 136

قصه شب: بامداد خمار 136

25 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 820

پدرم مردد ماند. نگاهی به من افکند. می ترسید دوباره سست بشوم. او هم می دانست که [..]

قصه شب: بامداد خمار 135

قصه شب: بامداد خمار 135

24 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 536

رحیم گفت: - دیگر چه طور قدرش را بدانم؟ بگذارم روی سرم و حلوا حلوا کنم؟ کم کم [..]

قصه شب: بامداد خمار 134

قصه شب: بامداد خمار 134

22 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 568

حالا او را به چشمی می دیدم که باید شش، هفت سال پیش می دیدم. روزی که به [..]

قصه شب: بامداد خمار 133

قصه شب: بامداد خمار 133

21 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 885

تا وارد شدم انگار ملکه وارد شده. دایه جانم، دده خانم، حاج علی و حتی کلفت جدیدی [..]

قصه شب: بامداد خمار 132

قصه شب: بامداد خمار 132

20 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 523

وقتی پدرم می رفت دست در جیب کرد و مشتی اسکناس در دستم نهاد. نه هنگام آمدن مرا [..]

قصه شب: بامداد خمار 130

قصه شب: بامداد خمار 130

18 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 733

به خودم گفتم اگر گریه کردی نکردی ها! سخت جلوی خودم را گرفتم. با این همه چشمانم [..]

قصه شب: بامداد خمار 129

قصه شب: بامداد خمار 129

17 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 495

چشمانش گرد شده بود. دهانش باز مانده بود. با شگفتی پرسید: - ای وای، چرا؟ مگر چه [..]

قصه شب: بامداد خمار 128

قصه شب: بامداد خمار 128

16 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 552

آرام چادرم را به سر کردم. جعبه را زیر بغلم زدم. برنگشتم به حیاط نگاه کنم. به [..]

قصه شب: بامداد خمار 127

قصه شب: بامداد خمار 127

15 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 506

سپس با همان تیغ به سراغ قالی ها رفتم. دولا دولا راه می رفتم و با دست راست تیغ [..]

قصه شب: بامداد خمار 126

قصه شب: بامداد خمار 126

14 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 946

جواب ندادم. - مگر با تو نیستم؟ عین ترب سیاه نشسته و رو به رویش را نگاه می کند. [..]

قصه شب: بامداد خمار 125

قصه شب: بامداد خمار 125

13 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 563

- نه، از مردانگیش گله دارم. از طبع پست و بی همتی اش. از ضعیف کشی و بی غیرتی اش. [..]

قصه شب: بامداد خمار 124

قصه شب: بامداد خمار 124

12 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 771

نفهمیدم کی خوابیدم و کی بیدار شدم. چراغ گردسوز هنوز می سوخت. شب هنوز مثل قیر [..]