قصه شب: بامداد خمار 123

قصه شب: بامداد خمار 123

11 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 502

از جا بلند شدم. مادرش وارد اتاق شده با لذت تماشا می کرد. باز آتش بس شکسته بود. [..]

قصه شب: بامداد خمار 122

قصه شب: بامداد خمار 122

10 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 493

- نه. اتفاقی که نیفتاده. به بدبختی خودم افسوس می خورم. دلم فرو ریخت: - چه شده؟ [..]

قصه شب: بامداد خمار 121

قصه شب: بامداد خمار 121

9 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 469

و گریه امانم نداد. سیگار را در زیر سیگاری کنار دستش خاموش کرد. به سویم چرخید. [..]

قصه شب: بامداد خمار 120

قصه شب: بامداد خمار 120

8 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 696

دارم که دارم. تا چشمت کور شود. حالا باز هم حرفی داری؟ - من حرفی ندارم. ولی شاید [..]

قصه شب: بامداد خمار 119

قصه شب: بامداد خمار 119

7 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 574

ابتدا نفهمید چه می گویم. بر و بر مرا نگاه کرد و گفت: - این وصله ها به پسر من [..]

قصه شب: بامداد خمار 118

قصه شب: بامداد خمار 118

6 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 698

- آره ... پشه را روی هوا نعل می کند. گوش همه را می برد. دوست و آشنا و همسایه [..]

قصه شب: بامداد خمار 117

قصه شب: بامداد خمار 117

5 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 616

دفعه سوم یا چهارم بود. داشتم برمی گشتم. دختری بسیار قد کوتاه از خیابان وارد [..]

قصه شب: بامداد خمار 116

قصه شب: بامداد خمار 116

4 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 774

اواخر تابستان بود. دایه آمد. توی اتاق نشسته بودیم و چای می خوردیم. تا او را می [..]

قصه شب: بامداد خمار 115

قصه شب: بامداد خمار 115

28 فروردین 1391 , بازدید ها: 477

- افتاده توی حوض. یعنی چه؟ حتما اشتباهی شده. حوض ما که گود نیست. مادربزرگش که [..]

قصه شب: بامداد خمار 113

قصه شب: بامداد خمار 113

24 فروردین 1391 , بازدید ها: 3 310

با همه این که از کیسه کشیدن و سر شستن نفرت داشت، از جا بلند شد و روی لحاف کرسی [..]

قصه شب: بامداد خمار 112

قصه شب: بامداد خمار 112

22 فروردین 1391 , بازدید ها: 673

یک شب کلاه کوچک برای پسرم خریده بودم. خیلی آن را دوست داشت. دائم به سرش بود. [..]

قصه شب: بامداد خمار 111

قصه شب: بامداد خمار 111

21 فروردین 1391 , بازدید ها: 758

دایه آمد. رنجیده خاطر گفتم: - دایه جان، باز هم که دیر آمدی. چشم من به در سفید [..]

قصه شب: بامداد خمار 110

قصه شب: بامداد خمار 110

19 فروردین 1391 , بازدید ها: 534

- آن وقت بچه بودم. حالا می فهمم چه غلطی کردم. سیلی او مانند شلاق بر صورتم نشست. [..]

قصه شب: بامداد خمار 109

قصه شب: بامداد خمار 109

17 فروردین 1391 , بازدید ها: 549

- ناراحت که هست. ولی بین خودمان بماندها، نه آن طور که باید باشد. مثل این که [..]

قصه شب: بامداد خمار 108

قصه شب: بامداد خمار 108

16 فروردین 1391 , بازدید ها: 463

- خرج کردم. - خرج آدم کشی؟ رفتی بچه مرا انداختی؟ تمام دار و ندارت را به کی [..]

قصه شب: بامداد خمار 107

قصه شب: بامداد خمار 107

15 فروردین 1391 , بازدید ها: 485

مادرشوهرم گفت: - بگذارش زمین. او که حمام نبوده! رحیم با غضب رو به او کرد و [..]

قصه شب: بامداد خمار 106

قصه شب: بامداد خمار 106

14 فروردین 1391 , بازدید ها: 716

درد را حس می کردم ولی بی رمق تر از آن بودم که حال فریاد زدن داشته باشم. به خود [..]

قصه شب: بامداد خمار 105

قصه شب: بامداد خمار 105

13 فروردین 1391 , بازدید ها: 498

از کوچه پسکوچه ها گذشتیم. به جنوب شهر نزدیک می شدیم. خانه ها فقیرانه، محقر و به [..]

قصه شب: بامداد خمار 104

قصه شب: بامداد خمار 104

12 فروردین 1391 , بازدید ها: 435

صدایش کردند رقیه بیا. مشتری داشت. خداحافظی کرد و رفت. سه روز بعد چهارشنبه بود. [..]

قصه شب: بامداد خمار 103

قصه شب: بامداد خمار 103

11 فروردین 1391 , بازدید ها: 271

ناگهان اشکم سرازیر شد. کسی را یافته بودم که درد دل کنم. لازم نبود از او احتیاط [..]