قصه شب: بامداد خمار 21

قصه شب: بامداد خمار 21

11 آذر 1390 , بازدید ها: 582

«عيبم اينه كه با دست خالي عاشق شدم» خنديدم و گفتم: «لطفش به همين است.» و به طرف [..]

قصه شب: بامداد خمار 20

قصه شب: بامداد خمار 20

8 آذر 1390 , بازدید ها: 448

دست و رویم را شستم. از صدقۀ سر قناتی که از زیر خانۀ ما عبور می کرد آب حوض پاک و [..]

قصه شب: بامداد خمار 19

قصه شب: بامداد خمار 19

5 آذر 1390 , بازدید ها: 457

- چی هست؟ - بگیرید خودتان می فهمید. به سرعت جلو آمد و ناگهان مقابلم ایستاد. هر [..]

قصه شب: بامداد خمار 18

قصه شب: بامداد خمار 18

4 آذر 1390 , بازدید ها: 667

دیگر یاد ندارم که چه بهانه ها می آورم تا از خانه بیرون بروم. دایه حالا گرفتار [..]

قصه شب: بامداد خمار 17

قصه شب: بامداد خمار 17

4 آذر 1390 , بازدید ها: 568

دل مي رود ز دستم صاحبدلان خدا را / دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا باز آن تكه [..]

قصه شب: بامداد خمار 16

قصه شب: بامداد خمار 16

2 آذر 1390 , بازدید ها: 516

برادرم توجه همه را جلب به خود کرده بود. کم کم مادرم از خانه بیرون می رفت و مرا [..]

قصه شب: بامداد خمار 15

قصه شب: بامداد خمار 15

1 آذر 1390 , بازدید ها: 487

ساز و ضربی آمده بود. تمام فامیل از عمو و عمه و خاله و دایی گرفته تا بچه ها و [..]

قصه شب: بامداد خمار 14

قصه شب: بامداد خمار 14

30 آبان 1390 , بازدید ها: 559

پدرم اهل فضل و ادب بود. یکی از کتاب های مورد علاقه او لیلی و مجنون نظامی بود. [..]

قصه شب: بامداد خمار 13

قصه شب: بامداد خمار 13

29 آبان 1390 , بازدید ها: 525

خواهرم هنوز روي زمين چشم هايش را مي ماليد كه من در جايم نشستم. «مادرتان زاييده. [..]

قصه شب: بامداد خمار 12

قصه شب: بامداد خمار 12

28 آبان 1390 , بازدید ها: 515

انگار از خدا خجالت می کشیدم. باز آهسته گفتم: - من هم از این عذاب فارغ شوم. [..]

قصه شب: بامداد خمار 11

قصه شب: بامداد خمار 11

27 آبان 1390 , بازدید ها: 814

و نزهت می دانست که مادرم خبرش نمی کند. از دامادش خجالت می کشید. یکی دو ساعت از [..]

قصه شب: بامداد خمار 10

قصه شب: بامداد خمار 10

26 آبان 1390 , بازدید ها: 395

بهار بود. نسیم بهاری بود. بوی شب بوها در گلدان بود. گل های شوخ چشم و زرد بنفشه [..]

قصه شب: بامداد خمار 9

قصه شب: بامداد خمار 9

25 آبان 1390 , بازدید ها: 438

به صدای ایستادن کالسکه سر بلند کرد و به بالا نگریست. نگاهش از سورچی به سه زن [..]

بامداد خمار 8

بامداد خمار 8

23 آبان 1390 , بازدید ها: 501

دور افتادم .داشتم می گفتم بهار بود و قرار بود فردا عصر خیاط عمه به خانه ما [..]

قصه شب: بامداد خمار 7

قصه شب: بامداد خمار 7

22 آبان 1390 , بازدید ها: 544

پدرم عاشق او بود. البته باز هم به رسم همان زمان خودشان. پانزده سال از پدرم [..]

قصه شب: بامداد خمار 6

قصه شب: بامداد خمار 6

21 آبان 1390 , بازدید ها: 420

بهار بود سودابه جان، بهار. اي لعنت بر اين بهار كه من هنوز عاشقش هستم. اوايل [..]

قصه شب: بامداد خمار 5

قصه شب: بامداد خمار 5

19 آبان 1390 , بازدید ها: 498

عاقبت با صدايي گرفته، انگار كه با خودش حرف مي زند، آهسته گفت: - آخر وقتش رسيد. [..]

قصه شب: بامداد خمار 4

قصه شب: بامداد خمار 4

18 آبان 1390 , بازدید ها: 605

فقط یك صندوقچه كوچك در گنجه اتاق عمه جان بود كه از اكتشاف و بازرسی بچه ها به [..]

قصه شب: بامداد خمار 3

قصه شب: بامداد خمار 3

17 آبان 1390 , بازدید ها: 492

مادر سكوت را شكست و به سخن درآمد. صدايش اندوهگين و ملايم بود. مستاصل بود. به [..]

قصه شب: بامداد خمار 2

قصه شب: بامداد خمار 2

16 آبان 1390 , بازدید ها: 727

-نه سودابه. سفسطه نكن. ما نمي گوييم انتخاب نكن. فقط مي گوييم چشمهايت را باز كن. [..]