قصه شب: بامداد خمار 1

قصه شب: بامداد خمار 1

15 آبان 1390 , بازدید ها: 570

دیدی ای دل که غم یار دگربار چه کرد چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد آه از آن [..]