قصه شب: ياسمين 61

قصه شب: ياسمين 61

3 دی 1392 , بازدید ها: 826

بهزاد خان، بخدا من نمي دونم در مقابل اين همه لطف بايد چيكار كنم. خجالت هم مي
[..]

قصه شب: ياسمين 60

قصه شب: ياسمين 60

2 دی 1392 , بازدید ها: 740

-جدي مي گي فرنوش؟
قصه شب: ياسمين 59

قصه شب: ياسمين 59

30 آذر 1392 , بازدید ها: 507

فرنوش- حالت خوبه؟  -خوبم.  فرنوش – يه چيزي بهت بگم باور نمي كني
[..]

قصه شب: ياسمين 58

قصه شب: ياسمين 58

28 آذر 1392 , بازدید ها: 731

ته دلم يه جوري شد. بهش گفتم تو بشين. خودم درست مي كنم.  گفت نه ديگه
[..]

قصه شب: ياسمين 57

قصه شب: ياسمين 57

28 آذر 1392 , بازدید ها: 723

اوايل نمي دونستم وقتي خونه هستم بايد باهاش چيكار كنم. مثل يه بره زل مي زد به
[..]

قصه شب: ياسمين 56

قصه شب: ياسمين 56

25 آذر 1392 , بازدید ها: 703

گفت به اون نون و نمكي كه با هم خورديم اگه دروغ بگم مي خواي خودت برو بپرس. 
[..]

قصه شب: ياسمين 55

قصه شب: ياسمين 55

24 آذر 1392 , بازدید ها: 648

صبح مثل برج زهرمار از خواب بيدار شدم و بعد از صبحونه، راهي خونه هدايت شدم. اين
[..]

قصه شب: ياسمين 54

قصه شب: ياسمين 54

23 آذر 1392 , بازدید ها: 761

-حالا از اينجا خوشتون اومده؟  فريبا – خيلي عاليه تميز و خوب دستتون درد
[..]

قصه شب: ياسمين 53

قصه شب: ياسمين 53

22 آذر 1392 , بازدید ها: 824

بعد گفت: دستت درد نكنه بهزاد. خوب شد به بچه ها خبر دادي. اگه اونها نبودن حتما
[..]

قصه شب: ياسمين 52

قصه شب: ياسمين 52

21 آذر 1392 , بازدید ها: 749

كاوه – صبحونه كه نخوردين؟  فريبا – نه اشتها ندارم.  -اينطوري كه
[..]

قصه شب: ياسمين 51

قصه شب: ياسمين 51

20 آذر 1392 , بازدید ها: 733

ديگه رسيده بوديم. نزديك بيمارستان پارك كرديم و رفتيم تو. فريبا، كنار سالن
[..]

قصه شب: ياسمين 50

قصه شب: ياسمين 50

19 آذر 1392 , بازدید ها: 689

شبنم – وا! من كي دزدي كردم؟ كاوه – انكار مي كني؟ جلاد، شكنجه! زود ازش اقرار
[..]

قصه شب: ياسمين 49

قصه شب: ياسمين 49

18 آذر 1392 , بازدید ها: 809

تازه همه فهميدن نيم ساعته كه كاوه مسخرشون كرده!  تو همين موقع سودابه با
[..]

قصه شب: ياسمين 48

قصه شب: ياسمين 48

17 آذر 1392 , بازدید ها: 685

كاوه – مرده شور اون دوستي شون رو ببرن با اين دوستي ها فكر كنم آخر شب بايد
[..]

قصه شب: ياسمين 47

قصه شب: ياسمين 47

16 آذر 1392 , بازدید ها: 623

چطور مگه؟ اومده بودي اونجا؟  فرنوش – نه، تلفن زدم به صاحب خونه ت گفت
[..]

قصه شب: ياسمين 46

قصه شب: ياسمين 46

15 آذر 1392 , بازدید ها: 759

نيم ساعتي كه گذشت، اون چهار تا، حسابشون رو كردن و رفتن. داشتم با خودم فكر
[..]

قصه شب: ياسمين 45

قصه شب: ياسمين 45

14 آذر 1392 , بازدید ها: 700

كمي سكوت كردم كه گفت ناراحت شدي كه من مسلمون نيستم؟ چيزي نگفتم.  سركيس
[..]

قصه شب: ياسمين 44

قصه شب: ياسمين 44

13 آذر 1392 , بازدید ها: 675

گفتم نه نمي آم. گفت واسه چي؟ گفتم آخه حرومه. گفت خوب تو نخور. يه فكري كردم و
[..]

قصه شب: ياسمين 43

قصه شب: ياسمين 43

12 آذر 1392 , بازدید ها: 845

يادم مياد اون شب يه آهنگ قشنگ و سوزناك رو كه هميشه رضا ميزد و به من هم ياد داده
[..]

قصه شب: ياسمين 42

قصه شب: ياسمين 42

11 آذر 1392 , بازدید ها: 673

اول فكر كرديم گرگها اومدن. بعد يكي از بيرون صدا زد و گفت كيه تو اين كلبه؟ 
[..]