غزال (قسمت22)

غزال (قسمت22)

26 مهر 1395 , بازدید ها: 440

از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم. با لبخندی از او تشکر کردم دست در دست او قدم
[..]

غزال (قسمت21)

غزال (قسمت21)

16 مهر 1395 , بازدید ها: 596

بین من و بهارک عاطفه ای عجیب برقرار شده بود طوری که شبها در بستر من میخوابید و
[..]

دیوانه عاقل

دیوانه عاقل

11 مهر 1395 , بازدید ها: 466

مردی که بعد از ازدواج خود و پدرش به تیمارستان افتاده بود...
[..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 917

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد...
[..]

غزال(قسمت20)

غزال(قسمت20)

5 مهر 1395 , بازدید ها: 462

چیزی مثل برق از ذهنم گذشت. اما نه شاید تا بحال ده نفر را استخدام کرده و عوض و
[..]

غزال(قسمت19)

غزال(قسمت19)

15 شهریور 1395 , بازدید ها: 561

صبح زودتر از لیلا از خواب بلند شدم. بساط صبحانه را سریع آماده کردم چون اگر
[..]

غزال(قسمت18)

غزال(قسمت18)

8 شهریور 1395 , بازدید ها: 565

سریع کفشهایم را به پا کردم نمیدانستم چطور میدوم آنقدر دویدم تا نفسم بند آمد،
[..]