از پرومته تا گیلگمش

از پرومته تا گیلگمش

29 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 611

گيل گمش، خداوندگار زمين، همه چيزي را مي ديد. با همه كسان آشنايي مي جست و كار و
[..]

تاریخی: کاخ گلستان

تاریخی: کاخ گلستان

24 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 870

اگر چه تاريخچه كاخ گلستان به زمان شاه عباس صفوي (988 ه.ق) بر مي گردد و بخشي از
[..]