قصه شب: کلبه عشق 9

قصه شب: کلبه عشق 9

1 تیر 1393 , بازدید ها: 871

بابا به من اخمی کرد ولی من بی اعتنا به آقاجون چشم دوختم آقاجون دستی بر روی
[..]

قصه شب: کلبه عشق 8

قصه شب: کلبه عشق 8

31 خرداد 1393 , بازدید ها: 995

شیرین: چی شده نمی خوای به من بگی حتما بهش بگم خیلی خوشحال می شه پیشه من
[..]

قصه شب: کلبه عشق 7

قصه شب: کلبه عشق 7

18 خرداد 1393 , بازدید ها: 838

شیرین: بیدار شدی بیا سوپ درست کردم بخور  ارشیا با تعجب نگاهی به او کرد
[..]

قصه شب: کلبه عشق 6

قصه شب: کلبه عشق 6

17 خرداد 1393 , بازدید ها: 807

ارشیا: آره بی رحمم بی رحمم چیه می خواستی بگم بیا من تورو دزدیدم بریم پیشه
[..]

قصه شب: کلبه عشق 5

قصه شب: کلبه عشق 5

14 خرداد 1393 , بازدید ها: 689

ارشیا نگاهش کرد که شیرین در مشتش آب باران را جمع کرد و به صورت او پاشید خنده ی
[..]

قصه شب: کلبه عشق 4

قصه شب: کلبه عشق 4

13 خرداد 1393 , بازدید ها: 723

چه بارون تندی خدا کنه ارشیا سالم برسه چقدر جنگل وحشتناک شده بود معلوم هم نبود
[..]

قصه شب: کلبه عشق 3

قصه شب: کلبه عشق 3

11 خرداد 1393 , بازدید ها: 856

محسن: این دختر چقدر بچه است ارشیا چیزی نگفت فقط محو تماشای او بود کاش منم
[..]

قصه شب: کلبه عشق 2

قصه شب: کلبه عشق 2

11 خرداد 1393 , بازدید ها: 1327

محسن: دختره ی دیونه آخه این چه کاری بود که کردی شیرین:خاک تو سرت محسن مگه من
[..]

قصه شب: کلبه عشق 1

قصه شب: کلبه عشق 1

9 خرداد 1393 , بازدید ها: 846

نگاه آبیش به آسمون بود امروز هوارو عشقه ای ول به این هوا برای دانشگاه... یکی
[..]