سپیدار (قسمت سوم)

سپیدار (قسمت سوم)

19 اسفند 1395 , بازدید ها: 628

بعد از رفتن سیاوش، یک هفته ای گذشت که یک روز دم دمای غروب حمید به اتفاق [..]

سپیدار (قسمت دوم)

سپیدار (قسمت دوم)

24 بهمن 1395 , بازدید ها: 684

با خود فکر کردم که اگر مشکلم را با حمید در میان بگذارم شاید او کمک کند، اما [..]

سپیدار (قسمت اول)

سپیدار (قسمت اول)

11 بهمن 1395 , بازدید ها: 650

پدر خسته از کار روزانه به خانه آمده بود، دوان دوان بسویش شتافتم و گفتم؛ پدرجان [..]