غزال (قسمت آخر)

غزال (قسمت آخر)

10 دی 1395 , بازدید ها: 1 382

دستانم را سمت بالا نگه داشتم و سرم را بلند کردم و گفتم: شکرت خدایا که هر بار [..]

غزال (قسمت27)

غزال (قسمت27)

17 آذر 1395 , بازدید ها: 573

به خاطر فرا رسیدن نیمه شعبان سرمان به شدت شلوغ بود به طوری صبح زود به فروشگاه [..]

غزال (قسمت26)

غزال (قسمت26)

9 آذر 1395 , بازدید ها: 665

از صبح که فروشگاه را باز میکردم در قفل بود زیرا حال و حوصله چانه زدن با مشتری [..]

غزال (قسمت25)

غزال (قسمت25)

23 آبان 1395 , بازدید ها: 640

مرجان که از من توقع این حرف را نداشت اخمی کرد و گفت: اگه توی دیوونه خون دماغ [..]

غزال (قسمت24)

غزال (قسمت24)

9 آبان 1395 , بازدید ها: 781

بلند شد و قاب عکس را در دست گرفت و به سمت من آمد. مرجان شباهت زیادی به عکس [..]

غزال (قسمت23)

غزال (قسمت23)

3 آبان 1395 , بازدید ها: 677

سیمین دستم را به گرمی در دست گرفت و با خود به درون اتاق برد. نگاهی به اطراف [..]

غزال (قسمت22)

غزال (قسمت22)

26 مهر 1395 , بازدید ها: 627

از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم. با لبخندی از او تشکر کردم دست در دست او قدم [..]

غزال (قسمت21)

غزال (قسمت21)

16 مهر 1395 , بازدید ها: 882

بین من و بهارک عاطفه ای عجیب برقرار شده بود طوری که شبها در بستر من میخوابید و [..]

غزال(قسمت20)

غزال(قسمت20)

5 مهر 1395 , بازدید ها: 652

چیزی مثل برق از ذهنم گذشت. اما نه شاید تا بحال ده نفر را استخدام کرده و عوض و [..]

غزال(قسمت19)

غزال(قسمت19)

15 شهریور 1395 , بازدید ها: 763

صبح زودتر از لیلا از خواب بلند شدم. بساط صبحانه را سریع آماده کردم چون اگر [..]

غزال(قسمت18)

غزال(قسمت18)

8 شهریور 1395 , بازدید ها: 802

سریع کفشهایم را به پا کردم نمیدانستم چطور میدوم آنقدر دویدم تا نفسم بند آمد، [..]

غزال(قسمت17)

غزال(قسمت17)

26 مرداد 1395 , بازدید ها: 663

کم کم احساس کردم از جیب بری بدم نمی آید. کارهای لیلا مرا وسوسه میکرد. رو به او [..]

غزال(قسمت16)

غزال(قسمت16)

16 مرداد 1395 , بازدید ها: 708

لیلا گاهی اوقات به من سر میزد. اما در این مدت هرگز از من نخواست تا پیشه او را [..]

غزال(قسمت15)

غزال(قسمت15)

7 مرداد 1395 , بازدید ها: 965

طوبی که برای اولین بار به اصفهان سفر میکرد و با هیجان خاصی اطراف را مینگریست [..]

غزال(قسمت14)

غزال(قسمت14)

4 مرداد 1395 , بازدید ها: 594

صبح با خاله راهی بنگاه شدیم اما قبل از آن از او خواستم تا سر و وضع خود را مرتب [..]

غزال(قسمت13)

غزال(قسمت13)

29 تیر 1395 , بازدید ها: 711

ناگهان دست از خنده برداشت و با عصبانیت گفت: مزه هم میپرونی؟ آفرین نمیدونستم [..]

غزال(قسمت12)

غزال(قسمت12)

24 تیر 1395 , بازدید ها: 620

روزها پشت سر هم سپری میشد. من همه سعی ام بر این بود تا آقای مرادی را ناراحت [..]

غزال(قسمت11)

غزال(قسمت11)

13 تیر 1395 , بازدید ها: 598

نغمه را نیز فراموش کرده بودم.اما باز به او علاقه داشتم.با خود اندیشیدم مثل [..]

غزال(قسمت9)

غزال(قسمت9)

26 خرداد 1395 , بازدید ها: 611

مرد با نگاهش چیزی را به زن فهماند و زن آرام پالتو را تنش کرد.خیالم راحت شد نفس [..]

غزال(قسمت8)

غزال(قسمت8)

14 خرداد 1395 , بازدید ها: 755

بهانه گیریهای آقا رحمان روز به روز بیشتر میشد.پدر تمام سعی خودش را میکرد تا [..]