مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » رمان يک قدم تا عشق در سايت رسمي مجيد اخشابي » صفحه 2

قصه شب: يک قدم تا عشق 75

قصه شب: يک قدم تا عشق 75

22 خرداد 1392 , بازدید ها: 733

با صداي سليمه خانم به خودم آمدم كه گفت: - فرناز جون يه اسم پسر انتخاب كردن [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 74

قصه شب: يک قدم تا عشق 74

21 خرداد 1392 , بازدید ها: 1 289

طعنه اش را نشنيده گرفتم و گفتم: - براي من چندان مهم نيست كه برگردي يا نه اما [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 73

قصه شب: يک قدم تا عشق 73

20 خرداد 1392 , بازدید ها: 963

وقتي او كلمه ي صبر را به زبان آورد ناخواسته به ياد بابا افتادم كه در آخرين شب [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 72

قصه شب: يک قدم تا عشق 72

19 خرداد 1392 , بازدید ها: 782

در حالي كه با تعجب نگاهش مي كردم فقط سكوت كردم رامين با شوق گفت: - برايت خانه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 71

قصه شب: يک قدم تا عشق 71

18 خرداد 1392 , بازدید ها: 673

نمي دونم چند دقيقه و يا چند ساعت بر بدبختي هايم زار زدم كه ناگهان متوجه شدم كسي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 70

قصه شب: يک قدم تا عشق 70

17 خرداد 1392 , بازدید ها: 700

رامين گاهي تا دو سه روز هم به خانه نمي آمد. وقتي هم كه هيكل نحسش در خانه حضور [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 69

قصه شب: يک قدم تا عشق 69

13 خرداد 1392 , بازدید ها: 745

آدرس را يادداشت كردم و لحظاتي بعد گوشي را محكم روي دستگاه كوبيدم بعد از جايم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 68

قصه شب: يک قدم تا عشق 68

11 خرداد 1392 , بازدید ها: 996

آن لحظه قيافه ي هر دو شون ديدني بود عاطفه سرش را بلند كرد و به چهره ام زل زد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 67

قصه شب: يک قدم تا عشق 67

10 خرداد 1392 , بازدید ها: 702

در دل حرفم را ادامه دادم آخ كه چه لذتي داره چون حتي توي خواب و خيالش هم فكر نمي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 66

قصه شب: يک قدم تا عشق 66

8 خرداد 1392 , بازدید ها: 716

بعد خودكارش را از جيبش بيرون آورد و شماره اي را روي تكه كاغذي نوشت و آن را به [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 65

قصه شب: يک قدم تا عشق 65

7 خرداد 1392 , بازدید ها: 773

سه ماه از مرگ عزيزانم مي گذشت روزها را با خشم و نفرت و كينه مي گذراندم اما هيچ [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 64

قصه شب: يک قدم تا عشق 64

6 خرداد 1392 , بازدید ها: 803

نويد طفل معصوم لبهايش را با ناراحتي جمع كرد و سپس با حالتي قهرآلود به طرف سالن [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 63

قصه شب: يک قدم تا عشق 63

3 خرداد 1392 , بازدید ها: 822

به نقطه ي مقابلم زل زدم و گفتم: - اي كاش هرگز به شمال نمي رفتيم يا حداقل من [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 62

قصه شب: يک قدم تا عشق 62

2 خرداد 1392 , بازدید ها: 780

اصرار فواد براي منصرف كردنم بي فايده بود چون واقعا اگر او مرا نمي برد خودم مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 61

قصه شب: يک قدم تا عشق 61

1 خرداد 1392 , بازدید ها: 900

دكتر اين بار رو به عاطفه كرد و گفت: - خانم دكتر نمي خواهيد كه حال مريضتون از [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 60

قصه شب: يک قدم تا عشق 60

31 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 536

بابا اين بار نگاه عجيبي بهم انداخت و با تحكم گفت: - فرنازم يكبار ديگه بهت [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 59

قصه شب: يک قدم تا عشق 59

29 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 586

بابا آه بلندي كشيد و سرم را بلند كرد و در حالي كه دستمالي را از جيبش بيرون مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 58

قصه شب: يک قدم تا عشق 58

28 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 676

بابا با خوشحالي فراواني در آغوشم گرفت و با شوق گفت: - فرناز عزيزم اين براي شروع [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 57

قصه شب: يک قدم تا عشق 57

27 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 709

زماني به خودم آمدم كه صورتم غرق اشك بود دستانم را روي چشمانم كشيدم و سپس مقابل [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 56

قصه شب: يک قدم تا عشق 56

26 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 624

فواد كه آن طرف اتاق داشت وسايل پزشكي اش را درون كيف دستي اش قرار مي داد و شاهد [..]