مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » رمان يک قدم تا عشق

قصه شب: يک قدم تا عشق 95

قصه شب: يک قدم تا عشق 95

11 تیر 1392 , بازدید ها: 776

باربد سكوت كرد و بغضش را فرو داد و بعد گفت: - آره آشنايي من و تو شروع يك قمار [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 94

قصه شب: يک قدم تا عشق 94

10 تیر 1392 , بازدید ها: 722

باربد در طي شش سالي كه با دخترم زندگي كرد هرگز نتوانست علاقه اي به او پيدا كند. [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 93

قصه شب: يک قدم تا عشق 93

9 تیر 1392 , بازدید ها: 869

در آغوش گرفتم و گفتم: - فلورا جان با يك مسافرت سه روزه چطوري؟ - مسافرت؟ كجا؟ - [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 92

قصه شب: يک قدم تا عشق 92

8 تیر 1392 , بازدید ها: 680

فلورا آنقدر شوكه شده بود كه از جايش هيچ حركتي نكرد بدون توجه به او با تمام خشم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 90

قصه شب: يک قدم تا عشق 90

6 تیر 1392 , بازدید ها: 783

فلورا با گفتن انشاا... كه چيزي نيست از اتومبيل پياده شد و سر جاي من نشست و سپس [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 89

قصه شب: يک قدم تا عشق 89

5 تیر 1392 , بازدید ها: 848

ميان اشك و هق هق به او گفتم: [justify][/justify] - من زني بدبخت و فنا شده ام [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 88

قصه شب: يک قدم تا عشق 88

4 تیر 1392 , بازدید ها: 994

ناشناس با خونسردي گفت: - بنده يكي از دوستان رامين هستم مي خواستم به عرضتون [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 87

قصه شب: يک قدم تا عشق 87

3 تیر 1392 , بازدید ها: 660

او قهقهه اي عصبي زد و گفت: - به به، چه خوب كاش زودتر اين كار را مي كردي تا منم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 86

قصه شب: يک قدم تا عشق 86

2 تیر 1392 , بازدید ها: 657

اقاي وكيل كه حالا مي دونستم اسمش محسن رو به من كرد و گفت: - خانم فاخته مي توني [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 85

قصه شب: يک قدم تا عشق 85

1 تیر 1392 , بازدید ها: 816

باربد صدايم را شنيد ولي بدون اينكه برگردد و نگاهي بهم بيندازد فلورا را زمين [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 84

قصه شب: يک قدم تا عشق 84

31 خرداد 1392 , بازدید ها: 831

فواد با شنيدن اين خبر به طور آشكارا خوشحال شد و بدون اينكه سرزنشم كند با ذوق [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 83

قصه شب: يک قدم تا عشق 83

30 خرداد 1392 , بازدید ها: 606

حرفهاي سليمه خانم باعث شد كه ناخواسته استرس و دلهره به جانم بيفتد. با صداي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 82

قصه شب: يک قدم تا عشق 82

29 خرداد 1392 , بازدید ها: 845

صحنه ي خيلي غم انگيزي بود هر دو با صداي بلند در آغوش هم زار مي زدند. براي يك [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 81

قصه شب: يک قدم تا عشق 81

28 خرداد 1392 , بازدید ها: 872

- مطمئن باش كه ديگه تحمل نمي كنم و هر چه زودتر از اين بي شرف جدا مي شم. گر چه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 80

قصه شب: يک قدم تا عشق 80

27 خرداد 1392 , بازدید ها: 802

يك روز كه سرگرم مطالعه كتابي بودم فلورا به طرفم آمد و بدون هيچ مقدمه اي گفت: - [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 79

قصه شب: يک قدم تا عشق 79

26 خرداد 1392 , بازدید ها: 904

سليمه خانم مرا دلداري داد و گفت: - نگران نباش قدرت چنين كاري را ندارد سعي كن [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 78

قصه شب: يک قدم تا عشق 78

25 خرداد 1392 , بازدید ها: 818

خنديدم و گفتم: - ممنون عاطفه جون نظر لطفته. دخترم را در آغوش گرفتم و به او شير [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 77

قصه شب: يک قدم تا عشق 77

24 خرداد 1392 , بازدید ها: 658

فواد با خشم دندان هايش را روي هم فشرد و گفت: - كثافت آشغال، فقط اگه دستم بهش [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 76

قصه شب: يک قدم تا عشق 76

23 خرداد 1392 , بازدید ها: 811

پتو را روي سرم كشيدم و فرياد زدم: - نه...نه... در دل با خودم گفتم خدايا چرا من [..]