پيامک: روز دختر

پيامک: روز دختر

7 مهر 1390 , بازدید ها: 849

دختر جماعت به کل برتر است / ز جن تا پری از همه سر تر است پسر سخت بیجا کند،
[..]