مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » سایت رسمی مجید اخشابی ادبیات ایران و جهان سعدی گلستان سعدی نثر داستان حکایت نثر قدیم

گلستان : حکایت 2

گلستان : حکایت 2

19 فروردین 1396 , بازدید ها: 1 112

مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند : نیکبخت [..]

گلستان : حکایت 74

گلستان : حکایت 74

25 شهریور 1388 , بازدید ها: 981

ملک‌زاده‌اي را شنيدم که کوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند و خوب‌روي. باري [..]

گلستان : حکایت 73

گلستان : حکایت 73

18 شهریور 1388 , بازدید ها: 1 109

سعدی علیه الرحمه در باب پنجم گلستان در باب عشق و جوانی حکایت می کند: ياد دارم [..]

گلستان : حکایت 72

گلستان : حکایت 72

16 شهریور 1388 , بازدید ها: 909

از خواندن حکایت امروز آنچنان آهی از نهادم بر آمد که تمام وجودم را سوزاند،آه [..]

گلستان : حکایت 71

گلستان : حکایت 71

14 شهریور 1388 , بازدید ها: 846

با طايفه دانشمندان در جامع دمشق، بحثي همي کردم که جواني درآمد و گفت: درين ميان [..]

گلستان : حکایت 70

گلستان : حکایت 70

11 شهریور 1388 , بازدید ها: 1 171

به چه كار آيدت ز گل طبقي از گلستان من ببر ورقي گل همين پنج روز و شش باشد وين [..]

گلستان : حکایت 69

گلستان : حکایت 69

10 شهریور 1388 , بازدید ها: 952

گلستان سعدی همه پند است و یادآوری ... و چه متضرریم مایی که با کوله باری از [..]

گلستان : حکایت 68

گلستان : حکایت 68

8 شهریور 1388 , بازدید ها: 1 121

سعدی علیه الرحمه در بابی از گلستان می فرماید: [..]

گلستان : حکایت 67

گلستان : حکایت 67

6 شهریور 1388 , بازدید ها: 1 031

سعدی شیرین گفتار در گلستان حکایت می کند که : آورده‌اند كه نوشیروان عادل را در [..]

گلستان : حکایت 66

گلستان : حکایت 66

4 شهریور 1388 , بازدید ها: 1 059

سعدی علیه الرحمه در باب چهارم گلستان می فرماید: خطيبی کريه‌الصوت خود را خوش [..]

گلستان : حکایت 65

گلستان : حکایت 65

3 شهریور 1388 , بازدید ها: 955

سعدی شیرازی که رحمت خدا بر او باد در باب چهارم در فواید خاموشی حکایت می کند : [..]

گلستان : حکایت 64

گلستان : حکایت 64

2 شهریور 1388 , بازدید ها: 1 042

سعدی شیرازی در گلستان می فرماید: [..]

گلستان : حکایت 63

گلستان : حکایت 63

1 شهریور 1388 , بازدید ها: 1 014

سعدی شیرین گفتار در باب چهارم گلستان در فواید خاموشی می فرماید: [..]

گلستان : حکایت 62

گلستان : حکایت 62

31 مرداد 1388 , بازدید ها: 1 039

سعدی شیرازی علیه الرحمه در باب چهارم در فواید خاموشی می فرماید: [..]

گلستان : حکایت 61

گلستان : حکایت 61

15 تیر 1388 , بازدید ها: 639

شاعر شهیر شیراز سعدی شیرین گفتار در باب هشتم گلستان می فرماید: [..]

گلستان : حکایت 60

گلستان : حکایت 60

10 تیر 1388 , بازدید ها: 734

شاعر شهیر شیراز سعدی شیرین گفتار در باب هشتم گلستان می فرماید: [..]

گلستان : حکایت 59

گلستان : حکایت 59

9 تیر 1388 , بازدید ها: 754

شاعر شهیر شیراز سعدی شیرین گفتار در باب هشتم گلستان می فرماید: [..]

گلستان : حکایت 58

گلستان : حکایت 58

7 تیر 1388 , بازدید ها: 574

سعدی شیرازی در باب هشتم گلستان چنین می فرماید که : [..]

گلستان : حکایت 57

گلستان : حکایت 57

4 تیر 1388 , بازدید ها: 657

سعدی علیه الرحمه در باب هشتم گلستان می فرماید: [..]