غزال (قسمت21)

غزال (قسمت21)

16 مهر 1395 , بازدید ها: 624

بین من و بهارک عاطفه ای عجیب برقرار شده بود طوری که شبها در بستر من میخوابید و
[..]