فلوت و تمدن بشریت

فلوت و تمدن بشریت

28 مهر 1398 , بازدید ها: 2091

دستکم 35 هزار سال پیش، در اعماق آخرین عصر یخبندان، صدای موسیقی غاری را پرکرد
[..]