مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » قصه شب » صفحه 10

قصه شب: يک قدم تا عشق 55

قصه شب: يک قدم تا عشق 55

25 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 571

سرم را ميان دستانم گرفتم و با اشك و آه گفتم: - كاش اين طور بود كاش من اشتباه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 54

قصه شب: يک قدم تا عشق 54

24 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 510

-بابا مي گه اين درست نيست كه باربد انگليس بماند و تو را بلاتكليف بگذارد مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 53

قصه شب: يک قدم تا عشق 53

23 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 516

بعد بابا سكوت كرد و منتظر شنيدن جوابي از طرف من شد. صحبت هاي بابا مرا به فكر [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 51

قصه شب: يک قدم تا عشق 51

21 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 630

دو هفته، سه هفته، چهار هفته، تبديل به سه ماه شد و از آمدن باربد هيچ خبري نشد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 50

قصه شب: يک قدم تا عشق 50

18 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 606

فواد خنديد و گفت: - خوب و سرحال آب و هواي انگليس بدجوري بهش ساخته... با حرص [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 49

قصه شب: يک قدم تا عشق 49

15 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 631

آنچنان شوك شديدي بهم دست داد كه قدرت فكر كردن نداشتم و احساس مي كردم فكرم فلج [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 48

قصه شب: يک قدم تا عشق 48

14 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 603

از خوشحالي چند بار به هوا پريدم و مثل كودكي ذوق كردم بعد همان لحظه وضو گرفتم و [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 47

قصه شب: يک قدم تا عشق 47

12 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 657

به زحمت گفتم: - جز دعا كه كاري از دستم برنمياد. مكالمه ي من و باربد جز بحث در [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 46

قصه شب: يک قدم تا عشق 46

11 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 686

نويد آرام شد و سرش را معصومانه بر روي شانه ام گذاشت و چشمانش را بست طولي نكشيد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 45

قصه شب: يک قدم تا عشق 45

10 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1 074

نگاهي به مامان كردم با نگاهش به من فهماند كه مي داند در دلم چه مي گذرد! بار [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 44

قصه شب: يک قدم تا عشق 44

29 فروردین 1392 , بازدید ها: 750

ناگهان بازوي باربد را گرفتم و با التماس به او گفتم: - باربد جان نرو... خواهش [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 43

قصه شب: يک قدم تا عشق 43

28 فروردین 1392 , بازدید ها: 866

باربد اين را گفت و چند گامي جلوتر از من برداشت خواستم نيشگون محكمي از بازويش [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 42

قصه شب: يک قدم تا عشق 42

26 فروردین 1392 , بازدید ها: 1 117

مثل بچه اي حرف گوش كن با سر حرفش را تاييد كردم و او از اتاق بيرون رفت گر چه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 41

قصه شب: يک قدم تا عشق 41

21 فروردین 1392 , بازدید ها: 758

عاطفه اينها را مي گفت و بيشتر زار مي زد لحظه ها براي همه ما به سختي و تلخي مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 40

قصه شب: يک قدم تا عشق 40

17 فروردین 1392 , بازدید ها: 998

تنها سكوتي در آن سوي خط به گوشم رسيد دوباره گفتم: - الو... بفرماييد! كه ناگهان [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 39

قصه شب: يک قدم تا عشق 39

16 فروردین 1392 , بازدید ها: 691

روزها مثل برق و باد مي گذشتند و ديگر چيزي به فارغ التحصيل شدن من و باربد باقي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 38

قصه شب: يک قدم تا عشق 38

15 فروردین 1392 , بازدید ها: 606

باربد دندانهايش را از خشم بهم فشرد و گفت: - اون آشغال كثيف چي بهت مي گفت؟ از [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 37

قصه شب: يک قدم تا عشق 37

14 فروردین 1392 , بازدید ها: 743

باربد دستم را گرفت و منو به طرف خودش كشاند و گفت: - مي دونم عزيزم ولي كار نقاش [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 36

قصه شب: يک قدم تا عشق 36

11 فروردین 1392 , بازدید ها: 703

خيلي برام جالب بود باربد به حدي از اسم فربد خوشش آمده بود كه قلب كوچكي را كه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 35

قصه شب: يک قدم تا عشق 35

10 فروردین 1392 , بازدید ها: 662

در حالي كه باز هم احساساتي شده بودم حرفم را ادامه دادم و گفتم: - باربد نكنه من [..]