پاییز

پاییز

19 مهر 1394 , بازدید ها: 754

[..]

پوستر ۱۴۷

پوستر ۱۴۷

1 مهر 1393 , بازدید ها: 1701

به یمن آمدن مهر فراموش میکنم بدیها و کینه ها را... و بیرون میکنم از قلبم هرآنچه
[..]