مجید اخشابی » تگ های مطالب » نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید